18 juli 2023

HRM

Brabant moet Europese hotspot worden voor datatalent

Dataficatie oftewel het creëren van economische meerwaarde met behulp van data biedt bij uitstek kansen voor het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid. Het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere energie, klimaat, gezondheid en mobiliteit vormen daarbij het uitgangspunt voor de provincie Noord-Brabant. Het digitaliseren van de bedrijfsvoering verbetert de prestaties van mkb- en corporate bedrijven en het slim benutten van data zorgt ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en bedrijven. Ook voor het Brabantse bedrijfsleven biedt deze data-gestuurde economie veel kansen. In de afgelopen bestuursperiode zijn er vanuit de provincie Noord-Brabant daarom een aantal initiatieven ontplooid om deze kansen zo goed mogelijk te benutten. Zoals het vinden, binden, benutten en ontwikkelen van datatalent.  

 “Een succesvolle dataeconomie vraagt om hoogwaardige en gekwalificeerde datawerkers. Daarom zetten we samen met onze partners hoog in op talent vinden en behouden voor onze provincie”, vertelt Rob Koolen, senior beleidsadviseur binnen de provincie Noord-Brabant. “Dit doen we onder andere door de actielijn Datatalent die er op gericht is om de kwaliteiten van mensen nog beter te benutten en daar waar mogelijk verder te ontwikkelen. Deze actielijn sluit aan bij het actieplan arbeidsmarkt 2023. Als organisatie zijn we daarbij een facilitator. Dat houdt in dat we in verschillende regio's in Noord-Brabant partner zijn in projecten of programma's of kansrijke initiatieven steunen. Deels doen we dit door middel van financiële steun, maar ook door het inhoudelijk mee opwerken van projecten en het samenbrengen van mensen en organisaties. We maken innovatie en ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt mede mogelijk. We zijn actief in vijf arbeidsmarktregio’s of vier ROM-regio’s, regionale ontwikkelingsmaatschappijen zoals REWIN en Midpoint, waarbij de BOM de brede Brabantse Ontwikkelings Maatschappij is.” 

Op weg naar datavolwassenheid
De actielijn Datatalent maakt deel uit van een breder programma dat er op gericht is om Brabant een digitale speler van formaat te maken. Koolen: “Zonder veilige en vertrouwde datadeling op wereldniveau kunnen de Brabantse economie en de Brabantse datasector niet groeien en kunnen onze ambities niet worden gerealiseerd. Dus daarom zetten we ook actielijnen in op datadeling en databeveiliging. Dat geldt overigens ook voor het ondersteunen van het mkb in hun weg naar datavolwassenheid, waarvoor we o.a. datacoaches inzetten. Zij bieden ondernemers inzicht in het benutten van datakennis, brengen datavraagstukken op begrip en zorgen eventueel voor een warme overdracht naar een ICT-specialist. Het begint met het inzichtelijk maken waar die data zich bevindt en hoe je daar met je bedrijf meerwaarde uit kunt halen. Bijvoorbeeld door productie- en transportdata te koppelen, waarmee inzicht in leveringsdata kan worden verbeterd. Dit alles in het teken van het optimaliseren van je bedrijfsvoering en een betere inzet van je medewerkers. Zo helpt data bij een betere realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.” 

Groeiende vraag naar professionals
Digitalisering, en in het verlengde daarvan robotisering, zorgen daarmee niet alleen voor een snel veranderende werkomgeving, ze laten ook de vraag naar datatalent toenemen. En dat in een toch al uiterst krappe arbeidsmarkt. Uit cijfers van UWV en het CBS blijkt bovendien dat de krapte in de ICT-beroepen enorm groot is, omdat menige sector om ICT- of datatalent vraagt. Het is niet alleen de vraag naar mensen met digitale vaardigheden die met grote snelheid toeneemt. In de volle breedte van private bedrijven en publieke instellingen in allerlei beroepen en functies, is er vraag naar een bredere digitale kennis. Het is cruciaal dat mensen met technologie overweg kunnen. Koolen: “Dus is het ook verstandig om te kijken naar hoe je talenten kunt benutten van mensen die al in je organisatie werken. Het werk vraagt om andere competenties en vaardigheden van werknemers, maar wie zegt dat je die al niet geheel of gedeeltelijk in huis hebt? Het is niet alleen van belang om mensen aan te trekken en op te leiden, maar ook om ze door te ontwikkelen met opleiding en training.  Zo kunnen we de beroepsbevolking wendbaar en weerbaar maken en de druk van de structurele krapte op de arbeidsmarkt enigszins verminderen en daarmee de positie van Brabant als Brainport waar mogelijk te versterken.”