6 juli 2020

Transport & Logistiek

BUNDELING VAN LOGISTIEKE KRACHTEN MAAKT EINDHOVEN BEREIKBAAR!

DE EERSTE STAP NAAR EEN DATA-GEDREVEN DIALOOG OVER DE LOGISTIEKE STAD VAN MORGEN

Het Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant is in de eerste helft van 2020 voortvarend begonnen om invulling te geven aan haar ontwikkelagenda. Het bereikbaar maken van Eindhoven voor logistieke dienstverleners staat hierin hoog genoteerd. Om deze doelstelling te bereiken wordt momenteel GPS-data van Jan de Rijk Automotive geïmplementeerd in de Digitale Atlas van Logistics Community Brabant (LCB). Resultaten uit de Digitale Atlas zijn een mooi vertrekpunt voor een data-gedreven dialoog tussen de logistieke branche, de Brabantse wegbeheerders en de LCB-kernpartners.

Met het in kaart brengen van de truckbewegingen van verschillende logistieke dienstverleners, wil het Supply Chain Platform inzichtelijk maken wat het aandeel van logistieke dienstverleners is in het totaal van alle verkeersstromen. Zo wordt onderzocht welke voorkeursroutes er zijn door de stad, op welk tijdstippen dat tot knelpunten leidt en hoe de wet- en regelgeving hierop van invloed is. Hiermee wil het Supply Chain Platform een gezonde dialoog openen met de regio Eindhoven over het belang van een goede doorstroming.

De logistieke branche staat bekend om de data-gedreven manier van werken om werkprocessen te optimaliseren. Het delen van deze data is echter nieuw omdat de meerwaarde niet altijd evident was. Mede door de introductie van ‘nul-emissie stadslogistiek’ wordt delen steeds belangrijker om verder te komen in nieuwe uitdagingen zoals binnenstaddistributie. Door kennisinstellingen te betrekken, kan logistieke data worden verrijkt met reeds bestaande (open)data en vertaald worden naar nieuwe bereikbaarheidsinzichten.

Jan de Rijk heeft als eerste vervoerder haar data beschikbaar gesteld. Hoe meer (geanonimiseerde) data wordt verzameld, des te betrouwbaarder wordt de logistieke kaart van Eindhoven. Met deze gebundelde informatie kan de gemeente Eindhoven direct aan de slag met de uitdagingen en oplossingen die vervoerders dagelijks ondervinden rondom het thema bereikbaarheid en efficiency van de binnenstad.

**Caspar Lievaart van Jan de Rijk Automotive:
**“Bij Jan de Rijk vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Vandaar dat we besloten hebben om onze voertuigdata te delen met Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant en Logistics Community Brabant. Daarmee zijn we op termijn in staat zelf real-time inzicht in de verkeersstromen te genereren. De analyses en conclusies zullen (anoniem) gedeeld worden met belanghebbenden zoals lokale overheden. We hopen hiermee bij te dragen aan concrete oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken en aan duurzamere steden. We denken hiermee te laten zien dat datadeling aan de basis ligt van de duurzame samenleving.”

Om haar doel te bereiken, krijgt het Supply Chain Platform ondersteuning van Logistics Community Brabant. In het LCB-thema Leefbare Stad heeft LCB recent een 3D-Digitale Atlas ontwikkeld. Hiervoor werd samenwerking gezocht met de Bossche startup Argaleo. Via deze ‘Digitale Atlas’ wordt multidisciplinaire data vertaald naar digitale visuele kaarten. Naast het doorvertalen van data naar informatie en het verkrijgen van relevante inzichten, ontstaat er met de Atlas ook ruimte om een gezonde dialoog tussen stakeholders te faciliteren.

Om een vuist te maken, worden logistieke bedrijven in de regio Eindhoven uitgenodigd om mee te werken in dit project. Recent heeft het Supply Chain Platform een presentatie gehouden voor zo’n 15 logistieke dienstverleners. Het enthousiasme is groot en diverse partijen sluiten aan.

Meedoen is nog mogelijk. Neem daarvoor contact op met Marlou Claes: claes.m@lcb.nu

Gerelateerd