Partner

15 mei 2023

ZeelandInnovatie & Duurzaamheid

Zeeuwse natuurdoelanalyses gereed

Eerder dit jaar heeft Provincie Zeeland natuurdoelanalyses (NDA’s) opgesteld voor de Natura 2000-gebieden Canisvliet, Groote Gat, Vogelkreek en Yerseke en Kapelse Moer. Ook de NDA’s voor Zwin en Kievittepolder, Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren zijn nu gereed.

Provincies en het Rijk werken samen om de natuur in (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden te herstellen. De NDA’s zijn daarbij een hulpmiddel. Een natuurdoelanalyse laat twee dingen zien: wat de toestand is van de natuur in een gebied en - als het slecht gaat met de natuur - wat er nog meer moet gebeuren om de natuur gezond te maken. De NDA’s voor Zwin en Kievittepolder, Kop van Schouwen en Manteling van Walcheren maken duidelijk dat de tot nu toe genomen maatregelen in deze gebieden nog niet voldoende zijn. Vooral in de duingebieden slaat nog te veel stikstof neer. Ook verdroging, verstoring door recreatie en verkeerde begrazingsdruk maken dat de natuur in deze gebieden ondanks alle maatregelen nog steeds achteruitgaat.

Effect op vergunningverlening
De natuurdoelanalyses zijn een hulpmiddel bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor activiteiten, plannen en projecten in en rond de Zeeuwse Natura 2000-gebieden. Bij elke vergunningaanvraag moeten initiatiefnemers de mogelijke effecten op beschermde natuur in beeld brengen. Activiteiten die zorgen voor extra stikstofneerslag in de duingebieden, zullen in de meeste gevallen niet meer vergund kunnen worden. Ook extern salderen is dan geen optie. Hoewel vergunningverlening in zijn algemeenheid steeds lastiger wordt, kiest Provincie Zeeland niet voor een algehele vergunningstop. We bekijken per aanvraag wat wel of niet mogelijk is. Daarbij kijken we niet alleen naar stikstof, maar ook naar mogelijke andere effecten op de natuur.

Hoe gaat het verder?
De NDA’s worden de komende maanden getoetst door de Ecologische Autoriteit (EA). Dit is een onafhankelijk instituut dat oordeelt of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur. De EA bekijkt of de conclusies in de natuurdoelanalyses te begrijpen zijn en met de juiste informatie onderbouwd worden.

Op weg naar een gebiedsprogramma
Alle sectoren moeten er samen voor zorgen dat het beter gaat met de natuur en dat er onder andere  minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuurgebieden. Daarbij gaan we uit van vrijwilligheid. We kijken samen met verschillende partijen en medeoverheden welke maatregelen we kunnen uitvoeren om de neerslag van stikstof te verminderen en de kwaliteit van water en natuur goed te houden. Deze maatregelen worden uitgewerkt en vastgelegd in een Gebiedsprogramma, waarvan op 1 juli 2023 de eerste versie aan de minister van LNV wordt aangeboden. Deze natuurdoelanalyses zijn een bouwsteen voor het gebiedsprogramma.

Meer weten over de Zeeuwse aanpak stikstof?
Kijk dan op www.zeeland.nl/stikstof