23 november 2023

Financieel & JuridischFood (agri)Innovatie & DuurzaamheidTech, Ict & SmartZeeland

Subsidie van €284.500,- voor de doorontwikkeling van precisielandbouw in Zeeland

Provincie Zeeland verleent een subsidie (cofinanciering) van €284.500,- aan Delphy B.V. en Frans Vervaet B.V voor het Interreg Vlaanderen-Nederland project ADaM & PreCiLa. Het doel van het project is de doorontwikkeling van precisielandbouw en het gemakkelijker maken voor telers om precisielandbouw toe te passen. Het project komt met name ten goede aan de akkerbouw- en fruitteeltsector, twee belangrijke Zeeuwse sectoren. Binnen dit project werken Nederlandse en Vlaamse partijen samen.

Gedeputeerde Arno Vael: ‘Dit project geeft onze agrariërs inzicht in hoe ze slimmer en beter kunnen werken. Precisielandbouw biedt goede handvatten in deze tijden van onzekerheid. Denk alleen al aan de beschikbaarheid van zoet water. We ondersteunen dit plan van harte.’

Precisielandbouw en agri-datamanagement
De afkortingen ADaM & PreCiLa staan voor Agri-datamanagement en Precisielandbouw. Precisielandbouw is een vorm van landbouw waarbij apparatuur wordt gebruikt die het mogelijk maakt om heel precies te werken. Een voorbeeld daarvan is precisiebemesting, waarbij mest wordt toegevoegd op de plek waar het gewas zit en mest nodig heeft. Hetzelfde kan gedaan worden met andere grondstoffen zoals zoet water en mineralen. Met de subsidie kan deze vorm van landbouw geprofessionaliseerd worden in Zeeland.

Zo wordt de subsidie onder andere gebruikt voor het opstellen van het agri-datamanagementsysteem en het delen van kennis met de telers. Agri-datamanagement helpt agrariërs om beter te boeren door data. Tijdens het project worden nieuwe manieren gevonden om data te verzamelen en op basis daarvan praktijkgerichte adviezen en een beter zicht op de kosten en baten van precisielandbouw aan de agrariërs te geven.

Data die verzameld wordt zijn onder andere de groei en gezondheid van het gewas. De data wordt bijvoorbeeld verzameld door satellietbeelden, camera’s en sensoren. De bedoeling is dat er per sector één gemeenschappelijk dataplatform wordt gebruikt. Zo heeft de teler alle informatie op één plaats en is het mogelijk om informatie uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken en te combineren.

Deze ontwikkelingen zullen in grote mate bijdragen aan een slimmere landbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio en dus een slimmer Zeeland.

Interreg Vlaanderen-Nederland
Provincie Zeeland verleent deze subsidie binnen het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Dit subsidieprogramma subsidieert grensoverschrijdende projecten die samenwerking stimuleren en de grensregio versterken.

Daarnaast levert het project een bijdrage aan het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied, Landbouw en Natuur, daar waar het gaat om precisielandbouw en kennis en innovatie.