16 maart 2022

Regeling voor wolvenschade buiten leefgebied wolf

Houders van schapen en geiten kunnen ook buiten de aangewezen wolven leefgebieden subsidie krijgen om vee te beschermen tegen een zwervende wolf.

Deze calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langere tijd in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. De regeling gaat in op 2 mei 2022. 

Ondersteuning binnen leefgebied wolf

In Gelderland leven sinds 2019 wolven. De Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe zijn aangewezen als leefgebied voor wolven. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van maatregelen om hun vee te beschermen tegen de wolf. Onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden komen zwervende wolven voor. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied. 

Uitbreiding van bestaande regeling

Voor een zwervende wolf die niet gelijk doortrekt, is de bestaande subsidieregeling uitgebreid met een calamiteitenregeling. Met deze regeling krijgen geiten- en schapenhouders ook buiten de leefgebieden een subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee aanvallen. Zoals door wolfwerende rasters te plaatsen: hekken die hoog genoeg zijn om wolven buiten te houden. 

Voorwaarden subsidie

Subsidie is mogelijk wanneer er 2 wolvenaanvallen zijn:

  • binnen 7 dagen

  • binnen 1 gemeente of binnen 2 aan elkaar grenzende gemeenten.

Dit kunnen schapen- en geitenhouders nakijken op de website van uitvoeringsorganisatie BIJ12. Daar staan de meldingen van vermoedelijke wolvenaanvallen geregistreerd. De subsidie is tijdelijk en moet binnen 2 weken na de tweede aanval worden aangevraagd.

Snelle en blijvende maatregelen in geval van nood

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat dierhouders snel en blijvend maatregelen kunnen nemen buiten leefgebieden van de wolf. De nieuwe regeling is ontwikkeld door de wolvencommissie. Deze commissie is opgericht in opdracht van de provincie. Ze bekijkt met direct belanghebbenden welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat wolven en mensen zo goed mogelijk naast elkaar kunnen leven. 

Risico’s zo klein mogelijk maken

Met de calamiteitenregeling helpen we samen met de wolvencommissie schapen- en geitenhouders. Het nemen van wolvenpreventiemaatregelen maakt risico’s zo klein mogelijk. Door het tijdelijk uitlenen van wolfwerende rasters of een tegemoetkoming in de kosten willen we veehouders stimuleren om maatregelen te nemen. Hoe eerder dierhouders maatregelen nemen, hoe kleiner de kans op wolvenaanvallen en daarmee de kans op onnodig, ingrijpend leed voor dier en dierhouder.

www.gelderland.nl