11 maart 2022

Training & Opleiding

Plan voor lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwijs gereed

Gezamenlijke aanpak gemeente en partners m.b.t. corona-gerelateerde vertragingen in onderwijs.

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel heeft het plan voor de besteding van de gemeentelijke uitkering uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) vastgesteld. Deze specifieke uitkering maakt het mogelijk om, complementair aan de aanpak van het onderwijs en in samenwerking met andere lokale partijen, een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de opgelopen vertragingen in de ontwikkeling van leerlingen door de coronapandemie. In het plan staan de keuzes die de gemeente Boxtel maakt wat betreft de inzet van de gemeentelijke NPO middelen. Deze keuzes zijn gemaakt in nauw overleg en met instemming van de Boxtelse partners.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft als doel de COVID-19 gerelateerde vertragingen bij kinderen in te halen. Scholen en gemeenten ontvangen extra middelen om maatregelen te nemen. De uitkering aan Boxtel bedraagt voor 2022 en 2023: € 642.476,- Gemeenten kunnen hun budget vooralsnog inzetten tot 31 juli 2023.

Aanleiding NPO

Door de COVID-19 pandemie is bij veel leerlingen een vertraging op hun individuele leerlijn ontstaan ten opzichte van andere schooljaren. Scholen registreren daarnaast een toename van het aantal zorgleerlingen. Deze crisis veroorzaakt niet alleen vertragingen in de cognitieve ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel vlak en in de executieve ontwikkeling. Gedurende de corona-pandemie hebben ook de zorgondersteuning, voorscholen, sport en cultuur deels stilgelegen. Dit is van invloed op het fysieke en mentale welzijn waardoor o.a. eenzaamheid, somberheid, depressies en daaruit voortvloeiend gedrag de negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van jongeren kunnen versterken.

Gemeentelijk plan

Gegeven de behoeften die zijn uitgesproken door het onderwijs en de adviezen van maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de zorgstructuren rondom het onderwijs, richt het gemeentelijk plan zich voornamelijk op het versterken en intensiveren van de bestaande zorgstructuren rondom het onderwijs gedurende de NPO periode. Hierdoor ontstaat er tijdelijk extra capaciteit om zorgleerlingen te kunnen zien. Specifiek voor het voortgezet onderwijs is er extra ondersteuning op het gebied van mentaal welzijn van jongeren.

Tijdens de uitvoering van het NPO monitoren we de gezamenlijke inzet en de ontwikkelingen. Zodat we na de NPO-periode kunnen duiden wat de resultaten zijn op het inhalen van de achterstanden en in de bestrijding van de effecten. Wethouder Hans Heesen : “We hebben met alle betrokken partijen in kaart gebracht waar de behoefte het grootst is. Op die manier kunnen we doen wat écht nodig is voor de kinderen en jongeren in onze gemeente.”