17 februari 2022

Food (agri)

Ook in 2022 maximaal 284 vergunningen voor snijden zeegroente

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de werkwijze rondom het snijden van zeegroenten in 2022 niet te wijzigen. Net als vorig jaar worden er maximaal 284 vergunningen verleend. Aanvragen van een seizoensvergunning kan begin maart 2022. Details over de procedure worden binnenkort bekend gemaakt.

Als Provincie willen we het snijden van zeegroenten toestaan, mits de natuur er niet onder lijdt. Uit onderzoek blijkt dat het beleid op sommige punten aanpassing behoeft. Met slimmere regels willen we zorgen voor een betere balans tussen natuur en recreatie. Afgelopen jaar is er intensief overleg gevoerd over het recreatief snijden van zeegroenten in de Oosterschelde. Dit overleg heeft vooralsnog nog niet geleid tot een nieuwe werkwijze.

Omdat het tijd kost om nieuwe regels te implementeren, blijft de werkwijze rondom het verlenen van vergunningen voor het snijden van zeegroenten voor het komende snijseizoen ongewijzigd. Wel wordt in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke alternatieve snijlocaties. Ook wordt het komende jaar benut om een online reserveringssysteem te ontwikkelen. Zo’n systeem geeft de mogelijkheid de druk op de natuur te verminderen omdat het spreiding mogelijk maakt en bezoek aan de snijgebieden kan reguleren.

De natuurwaarden in de Delta staan onder druk. Met veel vogelsoorten in de Oosterschelde gaat het niet goed. Als Provincie zijn we ons bewust dat snijden van zeegroenten nadelige effecten met zich meebrengt. We zoeken naar een oplossing die er voor zorgt dat de Zeeuwen en onze bezoekers kunnen blijven genieten van de natuur. Dat betekent dat we een beroep doen op de snijders om de gebieden met respect te betreden; misschien met nog iets meer omzichtigheid dan normaal. Juist als we het snijden en rapen willen blijven toestaan, is het zaak dat we flora en fauna in de snijgebieden zo min mogelijk verstoren. 

Bron: zeeland.nl