Partner

28 februari 2023

Training & Opleiding

Inspectie waardeert Curio met drie voldoendes

De Inspectie van het Onderwijs waardeert beroepsopleider Curio met drie voldoendes voor besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Dit is de uitkomst van het vierjaarlijks onderzoek dat de inspectie eind 2022 heeft uitgevoerd bij in deze West-Brabantse onderwijsorganisatie. Tijdens het afsluitend gesprek benadrukte de Inspectie dat Curio met recht trots mag zijn op wat de afgelopen jaren is neergezet. Het definitieve rapport is vorige week (half februari) gepubliceerd op de website van de inspectie van het onderwijs.

Het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie was de eerste onder de nieuwe naam Curio. Curio heeft circa 250 mbo-opleidingen en 8 vmbo-scholen, Praktijkschool Breda, ISK en volwasseneducatie. In 2019 is er afscheid genomen van de naam ROC West-Brabant. Onder de vlag Curio wordt veel meer samengewerkt tussen de verschillende opleidingen.

Heel andere organisatie
De inspectie juicht het toe dat Curio zichtbaar een andere weg is ingeslagen. “De scholen en opleidingen maken stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking. We hebben ervaren dat er binnen de scholen en onderwijsteams sprake is van betrokkenheid om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren. De raad van bestuur waarborgt met zijn (be)sturing de kwaliteit van de scholen en opleidingen. Er is sprake van een deugdelijk financieel beheer. We hebben een heel andere organisatie aangetroffen dan vier jaar geleden.”

Bloem, groen en styling beoordeeld met een goed
In zeer uitzonderlijke situatie kan de Inspectie ook de waardering goed geven. Dat deden ze bij opleiding Bloem, groen en styling. Uit het Inspectierapport: een onderwijsprogramma dat is afgestemd op de behoeften van de studenten, zowel als groep als individueel. Ook de persoonlijke aandacht van het team maakt dat studenten zich sociaal kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Hierdoor komen studenten tot leren en ontwikkelen.’

“De opleiding Vakexpert bloem, groen en styling is een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn,” vindt de Inspectie. De rol van de raad van bestuur pakt voor heel Curio positief uit, concludeert de Inspectie.

6 jaar geleden was de Inspectie kritisch op het bestuur. Dat is nu anders. “De raad van bestuur weet scholen en onderwijsteams te enthousiasmeren en activeren om de visie op goed onderwijs vorm te geven in de inrichting en uitvoering van het onderwijs. De aansturing van de raad van bestuur is te zien in de hele organisatie. Het bestuur weet wat het wil en verwacht, heeft doelen, laat zich zien in de organisatie en gaat daarbij het gesprek aan met medewerkers, studenten en leerlingen. Het bestuur heeft een heel goed beeld van de verschillen tussen de scholen en onderwijsteams.”

Studenten en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs
Het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bestond uit bezoeken aan vmbo-scholen en mbo-opleidingen in de techniek, de handel, de zorg en het groen.. Ook voerden de inspecteurs gesprekken met studenten en docenten Daarnaast bezochten ze lessen. “Wij zien in alle lagen van Curio een gerichtheid op de student en leerling. De inrichting en uitvoering van het onderwijs sluit aan bij de onderwijsvisie van Curio. Studenten en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs. Ze waarderen de persoonlijke aandacht.”

Nieuwe opleidingen met een nieuw onderwijsconcept
De Inspectie waardeert ook de binding van Curio met de regionale arbeidsmarkt. “Curio is sterk verbonden met de regio West-Brabant in samenwerkingsverband met bedrijven, overheden en

onderwijsbesturen in de buurt. Het werkveld is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur en het is zeer betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Doel is om kwalitatief goed aanbod van onderwijs in de regio West-Brabant te blijven waarborgen. Ook gebruiken de opleidingen externe input bij de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Zo zijn op verzoek van het bedrijfsleven nieuwe opleidingen met een nieuw onderwijsconcept gestart waarbij studenten met levensechte opdrachten worden voorbereid op de vaardigheden die nodig zijn op een flexibele arbeidsmarkt. De opleiding Proces Operator B, voor het bedrijf Wuppermann Staal Nederland is een voorbeeld van een bedrijfsgericht opleidingstraject.”

Verbeterpunt: visie op taal-, reken- en burgerschapsonderwijs
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. De twee onderzochte vmbo-scholen hebben nog geen concrete visie op het taal-, reken en burgerschapsonderwijs. Curio krijgt tot het eerste kwartaal van 2024 om deze visie op te stellen en uit te voeren. Daar wordt op dit moment al hard aan gewerkt.

Curio biedt onderwijs aan in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs inclusief het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) en volwasseneneducatie. De opleidingen en scholen bevinden zich in de regio West-Brabant, in en rond de gemeenten Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge, Altena en Oosterhout. In 2020 is de Curio onderwijsvisie gelanceerd met daaraan gekoppeld de kernwaarden: nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust.