28 juli 2021

Zeeland

Creatieve boost voor Zeeuwse binnensteden

Kunstenaars en ondernemers samenbrengen om van elkaar te leren. Dat gebeurt in het project “Creative City Boost; creëren en ondernemen in de Zeeuwse binnensteden”. Het is de bedoeling dat de Zeeuwse binnensteden een boost krijgen door verrassende samenwerkingen en de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties.

Onder de noemer REACT-EU stelt de Europese Unie extra middelen beschikbaar voor een versneld en veerkrachtig economisch herstel van regio’s na de coronacrisis. Creative City Boost is een van de geselecteerde Zeeuwse projecten. Dit is een eerste cultureel project dat binnen OP Zuid gehonoreerd wordt.

Gevraagd: nieuwe producten en concepten
Zeeland kent een bloeiend cultureel leven en prachtige binnensteden, waar je prima kunt winkelen en uitgaan. Mkb en cultuursector zijn echter enorm gedupeerd door de coronapandemie. De verplichte bedrijfssluiting en de sluiting van grenzen legde bestaande verdienmodellen (tijdelijk) lam. Zwakke punten van beide kanten kwamen meer aan de oppervlakte. Tegelijkertijd zorgde de pandemie voor versnelling van ontwikkelingen als digitalisering, vergroening en functieverandering van binnensteden. Die ontwikkelingen bieden kansen om de levendigheid van de Zeeuwse economie te versterken én te vergroenen. Om innovaties te bewerkstelligen, is out of the box denken en cross-sectoraal werken hard nodig. Daarom gaan ondernemers en kunstenaars samen aan de slag om nieuwe producten en concepten te bedenken. 

Cultuur economische factor van belang
Gedeputeerde Anita Pijpelink is blij dat Europa de meerwaarde ziet van dit project, waarin commerciële ondernemers en creatievelingen gaan samenwerken. “Het is een erkenning dat cultuur economisch gezien meetelt. Het mkb (in de binnensteden vooral detailhandel, horeca en recreatie) is samen met de culturele sector de banenmotor van de Zeeuwse economie. Het innovatieve klimaat van Zeeland scoort echter beneden het gemiddelde. En dat terwijl uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie juist om innovatie vragen. Samenwerking en cross-sectoraal denken is hard nodig. Het mes snijdt aan twee kanten: creatieve denkkracht van friskijkers kan ondernemers in de binnenstad helpen om onorthodoxe invalshoeken te kiezen. Daarnaast kan de commerciële blik het cultureel ondernemerschap stimuleren.”  

Het project start deze zomer en heeft een looptijd van twee jaar. Wat er precies uit de samenwerking rolt, staat niet van tevoren vast. Wel zijn er afspraken gemaakt over het aantal op te leveren producten. Het is de bedoeling dat er minimaal acht activiteiten of pilots komen om de Zeeuwse binnensteden een creatieve boost te geven.

Stadssafari’s
CBK Zeeland is partner in het project. Het CBK voert een aantal activiteiten uit dat helpt de twee doelgroepen dichter bij elkaar te brengen en de innovatie in de gezamenlijke planvorming te stimuleren. Een in het oog springend onderdeel zijn de Stadssafari’s. Kathrin Ginsberg van het CBK vertelt: “Cultuurprofessionals en ondernemers gaan samen op pad in de stad. Zo’n stadssafari verloopt volgens een vast patroon, maar de uitkomst staat van tevoren niet vast. Dat maakt het proces spannend, maar ook interessant. Je weet nu nog niet welke creatieve ideeën opborrelen.” Vooralsnog staan er 7 Stadssafari’s in de planning; Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst en Sluis. De eerste stadssafari’s gaan dit najaar van start.

Over REACT-EU
Van de Europese REACT-EU-middelen gaat 49,5 miljoen euro naar het lopende OPZuid-programma voor Zuid-Nederland. Momenteel zijn dertien projecten Zeeuwse projecten goedgekeurd, voor een subsidiebedrag van 6,7 miljoen euro. De provincie zet vooral in op duurzaam groeivermogen, het aanjagen van innovaties voor een toekomstbestendige vrijetijdssector, een binnenstedelijk fieldlab waarin cultuur en detailhandel elkaar een boost zullen geven en versterking van het kennis- en innovatie- ecosysteem. Creative City Boost heeft een begroting van € 1,2 miljoen. Het project ontvangt € 625.000 van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Rijk; de Provincie betaalt de andere helft (inclusief cofinanciering CBK).

Partners en betrokkenen
De Provincie Zeeland heeft met onder meer projectpartner CBK de plannen opgesteld en de aanvraag ingediend bij REACT-EU. Als penvoerder heeft de Provincie administratieve taken en een coördinerende rol in de afstemming tussen alle betrokkenen. De uitvoering ligt zoveel mogelijk bij mkb en cultuursector zelf. Daar worden later dit jaar twee projectcoördinatoren voor aangesteld, die met beide sectoren aan de slag gaan. Het CBK heeft een uitvoerende en stimulerende taak, naast die van de projectcoördinatoren. Tenslotte zijn ook gemeenten een onmisbare partij om de uitvoering van bedachte activiteiten en pilots te faciliteren. De deelnemende gemeenten hebben de aanvraag niet mede ingediend, maar de vier grote Zeeuwse steden (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) en Hulst hebben via brieven wel hun steun voor het projectplan uitgesproken.