Ga terug

4 oktober 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Windpark Veghel Win(t)d

Het college van Meierijstad vraagt de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d. Als de raad daarmee op 7 november instemt, verleent het college een omgevingsvergunning voor deze vorm van duurzame energieopwekking.

Het windpark is een initiatief van vier in Veghel gevestigde bedrijven, Friesland Campina DMV B.V., Mars Nederland B.V., Vanderlande Industries B.V. en Kuehne + Nagel Logistics B.V. Het plan voorziet in 4 windturbines langs de A50 ter hoogte van de bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen in Veghel.

21 Zienswijzen

Op 27 juni jl. besloot de raad al tot een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Daarna heeft het college een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. In juli en augustus hebben informatieavonden voor omwonenden, bedrijven en andere belangstellenden plaatsgevonden. De initiatiefnemer heeft individuele gesprekken gevoerd met direct aanwonenden. Het ontwerpbesluit heeft voor eenieder 6 weken ter inzage gelegen. 21 partijen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen bij de gemeente. De zienswijzen geven geen aanleiding om het ontwerpbesluit te wijzigen. Vandaar dat het college de raad nu voorstelt een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Effecten zorgvuldig onderzocht

Wethouder van Rooijen: “We hebben afgelopen tijd ook gemerkt dat er zorgen leven onder omwonenden over de effecten van deze ontwikkeling op hun woon –en leefomgeving. Daar hebben we vanzelfsprekend oog voor en we toetsen de plannen zorgvuldig aan de wet- en regelgeving en andere kaders die we daarvoor hebben. Tegelijk hebben we als overheid ook de taak om ontwikkelingen die ingediend worden mogelijk te maken als ze aan de regels voldoen” Dit plan uit het Veghelse bedrijfsleven kan weliswaar bijdragen aan de enorme opgave die ook Meierijstad heeft om duurzame energie op te wekken; Dat geeft het plan echter zeker geen uitzonderingspositie in de wijze waarop we het beoordelen.” Uit de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken blijkt dat de effecten van het windpark op gebied van geluid, slagschaduw, externe veiligheid, ecologie en landschap toelaatbaar zijn. En op onderdelen waar dat niet zo is, zijn ze door het treffen van maatregelen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Het college maakt wel enkele voorbehouden. Een daarvan is dat de windturbines geen belemmering vormen voor een eventueel toekomstige parallelstructuur langs de A50. “Doorstroming op de A50 is van groot belang voor behoud van de bereikbaarheid van Veghel; daar lobbyen we vanuit de regio voor in Den-Haag”, aldus wethouder van Rooijen. Daarnaast is er voor gekozen om de initiatiefnemer op te leggen dat er na verlening van de omgevingsvergunning een website over het windpark met begrijpelijke en actuele informatie wordt gemaakt, een Datum Pagina 2 van 2 klankbordgroep wordt samengesteld waarin de omgeving is vertegenwoordigd en een klachtenloket wordt geopend waar omwonenden terecht kunnen.

Meer weten over innovatie en duurzaamheid? Klik dan op de volgende link

Gerelateerd