Ga terug
Partner

1 november 2019

NieuwsInnovatie & Duurzaamheid

Van Gogh Nationaal Park stap dichterbij

Afgelopen donderdag 10 oktober jl., tijdens de start van De Week van het Landschap in Udenhout, ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh Nationaal Park i.o. (Van Gogh NP). De ondertekening markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van dit Nationale Park Nieuwe Stijl. Partijen geven met de ondertekening het commitment af om samen het plan op te stellen om de status Van Gogh NP aan te vragen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kansen en meerwaarde

De betrokken partijen gaan de samenwerking aan vanwege de kansen en meerwaarde die de ontwikkeling Van Gogh NP biedt, zoals versterking van het vestigingsklimaat, gezonde en mooie leefomgeving, behoud en versterking van natuur en biodiversiteit, toekomst voor boeren, kwekers en tuinders en duurzaam toerisme. Mario Jacobs (wethouder Tilburg): “Een Nationaal Park Nieuwe Stijl is meer dan alleen natuurlandschap, ook het cultuurlandschap tot in de steden hoort hierbij. Hier werken wij als stad samen met anderen aan een mooi landschap met de inspiratie van Van Gogh, omdat dat belangrijk is voor onze bewoners en de regionale economie.” De status Van Gogh NP zet dit gebied extra op de kaart en is een motor voor verdere gebiedsontwikkeling.

LNV partner in Brabants Bodem, onderdeel Van Gogh NP

Ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel onderkent het belang van deze samenwerking en gaat die ondersteunen door partner te worden in het project Brabants Bodem, een van de hoofdpijlers van het Van Gogh NP. Het ministerie van LNV heeft daarvoor 4,5 miljoen euro gereserveerd via het interbestuurlijk programma vitaal platteland om in een later stadium in dit project bij te dragen aan de realisatie van een aantrekkelijk landschap in het toekomstige Van Gogh NP.

In Brabants Bodem wordt door een regionale ketenaanpak met een groot aantal partijen (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden) gewerkt aan een transitie van het platteland met een bedrijfseconomisch renderende (voedsel)productie en levering van diensten, in evenwicht met het maatschappelijk belang en met versterking van de unieke kwaliteiten van het natuur- en cultuurlandschap in Van Gogh NP.

Sterk fundament

Van Gogh NP wordt gebouwd op een sterk fundament. Het gebied tussen en rondom Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg en rondom Breda, Zundert, Etten-Leur wordt gekenmerkt door prachtige natuur, cultuur-boeren-landschap en is ook het thuisland van Vincent van Gogh, wiens erfgoed hier nog in het landschap kan worden beleefd. Dit landschap is ontstaan dankzij maatschappelijk initiatief met veel enthousiaste en trotse betrokkenen die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van hun gebied. Jan Baan, directeur Brabants Landschap: “De status Van Gogh Nationaal Park past helemaal bij de al aanwezige prachtige natuur en landschap waarin wij investeren in dit gebied met de geest van Van Gogh”

Bouwen aan het landschap van de toekomst

Van Gogh NP is niet alleen een gebied, maar vooral ook een beweging om samen het landschap mooier te maken, gekoppeld aan de grote opgaven die nu in dit gebied landen, zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie naar een kringlooplandbouw. Met elkaar wordt gebouwd aan het landschap van de toekomst, om het landschap tot in de steden (de groene binnentuin van Brabant) verder te versterken. Van Gogh vormt daarvoor de inspiratiebron: innovatief, met verbeeldingskracht en met passie voor mens, natuur en landschap.

Brede samenwerking

Bij de totstandkoming van het plan zijn vele partijen betrokken. Bedrijfsleven (waaronder ZLTO, Rabobanken Oost en Midden-Brabant, Eindhoven Airport en VNO-NCW Brabant Zeeland), maatschappelijke organisaties (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit, IVN, Zet, Van Gogh Brabant en VisitBrabant) en overheden (24 gemeenten waaronder de 5 grote steden, 3 waterschappen en de Provincie Noord-Brabant). Yvo Kortmann, voorzitter Stuurgroep Van Gogh NP: “de manier waarop hier meer dan 35 partijen willen samenwerken is uniek en tegelijk ook zo typerend voor Brabant, daar ben ik trots op. Ook fantastisch dat Provincie Noord-Brabant het belang hiervan onderstreept en participeert.”

De komende maanden wordt het Van Gogh NP verder ontwikkeld. Na akkoord van alle betrokken partijen volgt in het voorjaar van 2020 de formele aanvraag richting het ministerie van LNV.  Het doel is om in september 2020 de status Nationaal Park Nieuwe Stijl te ontvangen van Minister Carola Schouten tijdens de Landschapstriënnale 2020, waarvoor het Van Gogh NP de gastregio is.

Gerelateerd