Ga terug

2 juli 2019

Stap in afstemming Brabantse subsidieregelingen cultuur

01-07-2019  Cultuur en erfgoed

Breda, Eindhoven, Helmond ’s-Hertogenbosch, Tilburg (B5) en de provincie Noord-Brabant hebben in het regioprofiel cultuur vastgelegd dat zij toewerken naar één meerjarige subsidieregeling met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling in BrabantStad voor de komende periode.

Nu hebben provincie en steden elk hun eigen beleid om professionele culturele instellingen financieel te ondersteunen. Eind 2018 is het Regioprofiel 'BrabantStad maakt het; een innovatieve culturele regio als geen ander' vastgesteld. In het regioprofiel is afgesproken om de regelingen op elkaar af te stemmen. Belangrijke uitgangspunten voor één regeling zijn: lastenverlichting voor de culturele organisaties én de overheden 1 adviestraject en één commissie die kijkt naar inhoudelijke criteria zoals artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publiekswerking en betekenis voor gemeente, regio en verder. Door de provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg zijn uitgangspunten geformuleerd voor een nieuw op te stellen regeling voor professionele kunstinstellingen in Brabant voor de periode 2021-2024.  De gemeente Helmond stelt nog geen regeling vast omdat er op dit moment geen culturele instellingen zijn die in het kader van deze regeling een aanvraag kunnen indienen.

Duidelijkheid

Op dit moment worden 43 Brabantse instellingen meerjarig ondersteund door de provincie. Het merendeel ontvangt ook subsidie van een van de vier steden. Dit najaar krijgt het culturele veld met een gezamenlijke regeling duidelijkheid over waar nieuwe aanvragen aan moeten voldoen en wat de financiële mogelijkheden voor de periode 2021-2024 zijn. BrabantStad is door het Rijk nadrukkelijk benoemd in de uitgangspunten voor het culturele bestel 2021-2024 en in de conceptregeling voor de nationale basisinfrastructuur. De timing van de BrabantStad-regeling zorgt ervoor dat de procedure in Brabant parallel loopt aan die van het Rijk en er op tijd een goed onderbouwd en integraal advies gegeven kan worden aan de bestuurlijke partners over de subsidiering van culturele instellingen. Hiermee zorgt Brabant er ook voor dat BrabantStad invloed heeft op de inhoud en vorming van het nationale culturele beste, en wordt de kans vergroot dat er meer cultuurgeld naar Brabantse instellingen gaat. Een betere afstemming tussen de overheden is gunstig voor de culturele sector. Hierdoor is een betere inhoudelijke afstemming mogelijk en wordt de administratieve druk voor culturele organisaties minder.

Najaar

In het najaar worden bij de BrabantStad-partners de nieuwe subsidieregelingen voorgelegd. De nu geformuleerde uitgangspunten - en later ook de regeling - zijn onderdeel van het totaal aan beleid en instrumentarium in de nieuwe kunstenplanperiode.

Gerelateerd