Partner

15 december 2022

mobiliteitVastgoed

Stand van zaken en vervolgstappen schaalsprong Brainport uitgelegd

Zoals je waarschijnlijk vernomen hebt, krijgt de Brainportregio ruim één miljard euro van het Rijk om de schaalsprong van de regio uit te voeren. Het geld is in eerste instantie noodzakelijk om de infrastructurele aanpassingen te doen om zo de woningbouwgroei te faciliteren. Tot 2030 bouwt de regio minimaal 62.000 extra woningen bij.
VNO-NCW Brabant Zeeland heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan de totstandkoming van de schaalsprong en de lobby om financiering vanuit het Rijk beschikbaar te krijgen. We zijn dan ook blij dat het Rijk eindelijk erkent dat Brainport de beste regio is om in te investeren en dat een investering in deze regio zich dubbel en dwars terugbetaalt.
Toch zijn er de nodige zaken om kritisch op te zijn, daarom werken we actief door aan een aantal dossiers.
 
MIRT-onderzoek Brainport
De afgelopen jaren hebben we je vaker meegenomen in het MIRT-onderzoek Brainport. In dit onderzoek wordt aan de hand van de woningbouwopgave gekeken hoe het mobiliteitssysteem in Brainport een update kan krijgen. De politieke keuze is als volgt:

  1. Woningbouw (om de groei van de regio te faciliteren);

  2. Schaalsprong in het OV;

  3. Mobiliteitstransitie;

  4. Investering in het wegennet.

Hieronder lichten wij kort toe welke ontwikkelingen er plaatsvinden, hoeveel geld ervoor gereserveerd is en welke vervolgstappen wij ondernemen.

Woningbouw
De regio staat voor een enorme opgave, met een groei van 72.000 nieuwe arbeidsplaatsen in 2030. Hiervoor is een woningbouwgroei van minimaal 62.000 woningen begroot in 2030. Het is een bewuste keuze keuze gemaakt om zoveel mogelijk in het stedelijke gebied te bouwen (Veldhoven, Eindhoven Centrum, Helmond Centrum). Het doel is een hoogstedelijker milieu te creëren met daarbij passende voorzieningen. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor gemeenten om eigen woningbouw te faciliteren. Dit is noodzakelijk om de aanwas vanuit de kernen te behouden. Veel praktisch geschoold personeel woont namelijk in de dorpen. Het Rijk draagt financieel niets bij voor de ontwikkeling van de woningbouw, enkel aan de bereikbaarheid van de woningbouw.
 
OV-schaalsprong
Het Rijk investeert de komende jaren 823 miljoen euro in het OV-knooppunt Eindhoven Centraal Station, een busstation onder de grond en een vrije busbaan naar HTC en De Run. De regio cofinanciert 435 miljoen euro in deze projecten. Doel van deze investering is de OV-bereikbaarheid te vergroten en de nieuw te bouwen woningen rondom de OV-knooppunten minder auto afhankelijk te maken. Een goede keuze in onze optiek. Tevens wordt Eindhoven CS geüpdatet zodat de internationale verbindingen richting Düsseldorf, Aken, Luik en Brussel kunnen rijden. Ook hier zijn wij enthousiast over.
 
Mobiliteitstransitie
Het Rijk en de regio investeren gezamenlijk 184 miljoen euro in de mobiliteitstransitie van de regio. Dit geldt wordt onder andere geïnvesteerd in fietspaden en mobiliteitshubs. Onderdeel hiervan is ook het begeleiden van werkgevers bij het ontwikkelen van mobiliteitsbudgetten en de mogelijkheden voor andere vervoerswijzen voor hun personeel. In diverse regio’s in Brainport worden hiervoor regiodeals gesloten, waar ondernemers veelal gratis diensten kunnen afnemen. Zoals de E-bike probeerpoule of een op maat gemaakt advies. Deze projecten worden uitgevoerd door Brainport Bereikbaar. VNO-NCW Brabant Zeeland zit in de stuurgroep van dit project. Indien je mee wil werken aan of gebruik wil maken van deze diensten, neem dan contact op met derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl. Ondernemers in Eindhoven Centrum en op bedrijventerrein BZOB in Helmond worden (mogelijk) actief benaderd voor deelname aan een dergelijke mobiliteitsdeal. Een voorbeeld vind je hier.  
 
Investeringen in wegennet
Het Rijk investeert 126 miljoen euro in de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. VNO-NCW Brabant Zeeland is blij met deze toekenning. Het is nota bene een van de grootste fileknelpunten in Nederland. Tegelijkertijd zien we dat er een stikstoftekort is, waardoor uitvoering nog op zich laat wachten. Ook zijn we uiterst ontevreden over het feit dat de financiële afspraken voor de A2/N2 en de bereikbaarheid aan de Noordoost-kant van Brainport tot minimaal 2024 op zich laten wachten. Dit is onacceptabel, zeker ook omdat we twijfel hebben over het oplossend vermogen van de schaalsprong. Vanuit de Bestuurlijke Adviesgroep, waar wij inzitten, blijven we druk zetten op de politiek om tot een snelle oplossing te komen.
 
Een breed overzicht van alle Rijksbijdragen vind je in de bijlage. Momenteel zijn er drie grote acties die wij nog ondernemen:

  1. De regio dient 573 miljoen mee te betalen aan dit pakket met verdeelsleutel 1/3 provincie, 1/3 regiogemeenten en 1/3 bedrijfsleven. Hoe de financiering vanuit het bedrijfsleven eruit ziet staat nog ter discussie, in ieder geval gaan de grote werkgevers, die concreet profijt hebben van de investering meer meebetalen. Mogelijk dat er ook een generieke bijdrage gevraagd wordt. VNO-NCW Brabant Zeeland staat hier in principe positief tegenover, maar dit is afhankelijk van de bijdrage en werkwijze.

  2. Daarnaast is er momenteel veel politieke discussie over de bijdrage van de 21 gemeenten. Daarbij ontstaat de discussie waarom alle gemeenten moeten bijdrage, ook als zij direct geen profijt halen uit de schaalsprong. De consequentie is dat bij gebrek aan financiering door de regio’s ook de Rijksgelden worden teruggetrokken.

  3. Tot slot wordt er niet gesproken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Dit is onacceptabel en op de korte termijn zal VNO-NCW Brabant Zeeland namens de kringbesturen en het overkoepelende regiobestuur een brief naar alle wethouders ruimte en de provincie sturen om versneld extra ruimte beschikbaar te stellen voor lokaal MKB, de doorstroming van bestaande bedrijven en ruimte voor verduurzaming van bedrijventerreinen.

We hopen je hiermee voor nu even op de hoogte gebracht te hebben over de ontwikkeling van VNO-NCW Brabant Zeeland in de Brainport op de ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur. Voor eventuele vragen of opmerkingen mail je naar  derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl of bel 06 599 474 15.
 
Namens Ronald Slaats, voorzitter VNO-NCW Eindhoven en Joost Eijsbouts, voorzitter VNO-NCW Helmond/De Peel