Ga terug

11 maart 2020

Innovatie & Duurzaamheid

Samen werken aan een schone en gezonde regio

Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 juni 2020 een concept bod in het kader van de RES in te dienen. Hier hebben we de afgelopen periode als regio aan gewerkt. In het concept bod is opgenomen hoeveel schone energie we als regio gaan opwekken om daarmee aan onze toekomstige elektriciteits- en warmtevraag te kunnen voldoen. Het is een regionale opgave, waarbij wij kiezen voor een lokale resultaatverplichting per gemeente. Noordoost-Brabant draagt 4,3% bij (1,5 TWh) aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.

De Regionale Energiestrategie (RES)

Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan 30 regio’s in Nederland gevraagd een bod te doen hoe en waar ze energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Regio’s stellen hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op. De RES geeft antwoord op de vraag van het Rijk aan de regio: hoe gaat de regio vormgeven aan de taakstelling van 49% CO2 reductie uit de landelijke doelstellingen.

Besparen en opwekken van duurzame energie

Het leven op aarde verandert. We zijn met meer mensen, wonen op meer plekken, er is minder regenwoud, meer stikstof en de oceanen worden steeds zuurder. De temperatuur op aarde blijft stijgen. Met de RES werken we in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen.

De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energieinfrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

Besluitvorming en vervolg

Vanaf maart wordt de concept-RES behandeld in de dagelijks besturen en gemeenteraden binnen de regio. Daarna gaan we met elkaar het concept verder uitwerken tot een definitief bod, de RES 1.0. Deze moet op 1 maart 2021 bij het Rijk ingediend zijn. Elke twee jaar wordt de RES gemonitord en geactualiseerd, waarmee we gezamenlijk blijven reageren op veranderingen en technologische ontwikkelingen.

Gerelateerd