15 november 2022

ZeelandVastgoed

Rijk stelt middelen beschikbaar voor Zeeuwse bereikbaarheids- en ruimtelijke projecten

Dat is bekend gemaakt tijdens het bestuurlijke overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT). Hier werd onder andere gesproken over bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties en de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie voor Zeeland. Gedeputeerde Harry van der Maas zat namens Zeeland aan tafel.  

Tijdens het bestuurlijke overleg, dat jaarlijks plaatsvindt, sprak de gedeputeerde met minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS)
Tijdens het overleg heeft gedeputeerde Harry van der Maas een pitch gehouden over de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland die het afgelopen jaar door de Provincie en Zeeuwse gemeenten is vastgesteld. Een belangrijk onderwerp voor Zeeland, omdat het publieke vervoer de komende jaren op een andere manier georganiseerd zal worden. Dit is nieuw voor Zeeland en tegelijkertijd uniek in Nederland. Ondersteuning van het Rijk is gewenst om te komen tot een volwaardig duurzaam mobiliteitssysteem. Daarom is afgesproken dat in 2023 het Rijk samen met Zeeland een conferentie organiseert over de invoering van het nieuwe vervoerssysteem en de uitdagingen die het met zich meebrengt. Na afloop is de Regionale Mobiliteitsstrategie overhandigd (zie foto).

Naast de pitch van de gedeputeerde is afgesproken dat het Rijk via twee subsidiemomenten in 2022 en 2023 maximaal € 500.000,- beschikbaar stelt voor de realisatie van deelmobiliteitshubs in Zeeland. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de inzet van deelmobiliteit en anders reizen in Zeeland.

Ook heeft het Rijk € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld om het station Goes door te ontwikkelen naar een volwaardige mobiliteitshub, waar de reiziger prettig kan verblijven en overstappen tussen verschillende vormen van mobiliteit.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “De komende jaren gaan we mooie stappen maken om het vervoer in Zeeland beter te organiseren. Ik ben dan ook erg tevreden met de afspraak dat het Rijk en Zeeland volgend jaar een gezamenlijke conferentie gaan organiseren over dit onderwerp. Het zou mooi zijn als Zeeland dé plek wordt om het nieuwe systeem te testen en tegelijkertijd ook uit te voeren en daarmee het voorbeeld kan zijn voor andere regio’s.”

Woningbouw en bereikbaarheid
Naast het thema mobiliteit is ook gesproken over wonen en bereikbaarheid. Het Kabinet stelt de komende 10 jaar 7,5 miljard euro beschikbaar als kwaliteitsimpuls voor mobiliteit, bereikbaarheid en de mobiliteitstransitie in Nederland. Nieuwe woonwijken worden en blijven bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en auto. Voor Zeeland zijn tijdens dit overleg definitieve afspraken gemaakt over financiële bijdragen voor de versnelling van grootschalige woningbouw op drie locaties door bereikbaarheids- en infrastructuurmaatregelen. Het gaat om bijdragen voor locaties in Zierikzee (6,8 miljoen), Terneuzen (6,3 miljoen) en Hulst (1,1 miljoen). Met deze bijdragen en de inbreng van lokale overheden kunnen deze projecten versneld opgepakt worden.   

Rail Gent Terneuzen
Ook Rail Gent Terneuzen stond op de agenda. In 2021 hebben het Rijk, Zeeland en de Vlaamse partijen een intentieverklaring getekend voor de realisatie van de spoorgoederenverbinding Gent-Terneuzen. Om de verbinding te realiseren wordt een spoorboog bij Sluiskil aangelegd, komt er een nieuwe noordelijke spooraansluiting aan het Kluizendok (Zandeken) en komt er een nieuwe spoorverbinding tussen Axel en Zelzate. Eerder dit jaar werd bekend dat 105 miljoen euro beschikbaar is gesteld vanuit het Nationaal groeifonds. Afgelopen zomer is het projectplan door alle partijen goedgekeurd. Zodra de Belgische bijdrage formeel is toegezegd, kan het project gestart worden.

Goederenvervoer corridor Zuid
Een dag eerder dan het reguliere BO MIRT vond ook het bestuurlijk overleg over de goederenvervoer corridors (BO MIRT GVC) plaats. Tijdens dit overleg worden doorgaans afspraken gemaakt over de logistieke routes over water, spoor, weg en onder de grond. Hier werken de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland samen met de havenbedrijven uit Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk, North Sea Port en het Ministerie van I&W om de uitdagingen die op te logistieke sector afkomen aan te pakken.

Gedeputeerde Harry van der Maas heeft tijdens dit overleg aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende goederenstromen tussen Zeeland en Vlaanderen, het belang van een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en de voorzieningen in de binnenvaart (aanlegsteigers en ligplaatsen). In het BO MIRT van 2023 worden hier nadere afspraken over gemaakt.