15 november 2022

Vastgoed

Rijk en regio investeren 1,59 miljard euro in regio Brainport Eindhoven

Grootste financiële impuls ooit voor verbeteren bereikbaarheid en versnelling woningbouw in de regio.

Het Rijk en de regio gaan ruim 1,59 miljard euro investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw in regio Brainport Eindhoven. Dat is afgesproken in de Brainportdeal tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag. Er komt o.a. geld voor projecten op het spoor, korte termijn mobiliteitsmaatregelen, een hoogwaardig busstation, de A58 Eindhoven-Tilburg, ontsluiting voor een woningbouwproject in Helmond en een snelle OV-lijn van Knoop XL naar De Run in Veldhoven en High Tech Campus Eindhoven. De investeringen vanuit het Rijk zijn noodzakelijk om de fysieke en economische groei van de hele regio te faciliteren.

Cruciale investeringen
“1,59 miljard euro, dat is écht boter bij de vis voor Mainport Brainport Eindhoven", aldus wethouder Stijn Steenbakkers (voorzitter portefeuillehoudersoverleg economie Metropoolregio Eindhoven). "Dit immense investeringspakket is broodnodig voor de hele regio om samen de schaalsprong te maken. Het zijn investeringen in onder andere een beter en groter station, snellere bereikbaarheid voor fietsers, het OV én de auto en het zorgt ook voor extra ruimte en versnelling om woningen te bouwen. Met dit pakket onderschrijft het Rijk het strategische belang en de positie van de economie in Brainport Eindhoven. Ik ben trots op dit geweldige resultaat dat we als regio samen met alle partners hebben bereikt. Goed voor Brainport Eindhoven, goed voor Brabant, goed voor Nederland."

Projecten en maatregelen
Brainport Eindhoven is met haar unieke kracht en hightech ecosysteem van vitaal belang voor de Nederlandse economie. De groei van de regio zet door en dat brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, bereikbaarheid, voorzieningen en leefbaarheid. De regio moet voor alle huidige en toekomstige inwoners een plek blijven waar iedereen kan meedoen, zich kan ontwikkelen, reizen en wonen. Investeren is dus noodzakelijk. Dit pakket van 1,59 miljard euro richt zich op het verbeteren van de bereikbaarheid en infrastructurele maatregelen in de regio, die tevens de versnelling van de ontwikkeling van ruim 21.000 woningen mogelijk moet maken.

De projecten waaraan het geld uit de Brainportdeal wordt besteed:

  • Ontwikkeling (bus)station in Eindhoven (Multimodale Knoop Eindhoven): 727 miljoen euro.

  • HOV4 (De Run en High Tech Campus Eindhoven): 270 miljoen euro.

  • A58 (traject Eindhoven – Tilburg): 126 miljoen euro.

  • Spoormaatregelen (emplacement west): 125 miljoen euro.

  • Versnellingsafspraken ontsluiting woningbouwlocatie Houtsdonk (Helmond): 24,8 miljoen euro.

  • Hoofd- en onderliggend wegennet: gaat uiterlijk mee in BO MIRT 2024.

In juni 2022 werden in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) door het Rijk al financiële middelen toegekend aan onderstaande twee projecten. Deze maken het pakket van ruim 1,59 miljard euro compleet:

  • Versnellingsafspraken Fellenoord/KnoopXL: 137 miljoen euro.

  • Korte termijn maatregelenpakket mobiliteitstransitie (ruim 100 km snelfietspaden en 6 mobiliteitshubs): 185 miljoen euro.

Wethouder Mathijs Kuijken (voorzitter portefeuillehoudersoverleg mobiliteit Metropoolregio Eindhoven): “Deze historische financiële impuls is een essentiële stap voor de bereikbaarheid per fiets, auto en OV van de gehele regio. Ik ben er enorm trots op dat we dit door intensieve samenwerking bewerkstelligd hebben en sta te popelen om met de uitvoering aan de slag te gaan.”

Wethouder Marinus Biemans (voorzitter portefeuillehoudersoverleg ruimte Metropoolregio Eindhoven): “De Brainportregio maakt een enorme groei door op dit moment. Door deze forse investeringsimpuls zorgen we ervoor dat iedereen in de regio kan aansluiten en profiteren van deze groei en zorgen we voor een regio waar het goed wonen, werken en leven is. We maken samen van de economische groei een kwalitatieve schaalsprong voor de hele regio.”

Integrale samenwerking
De Brainportdeal uit het BO MIRT wordt gefinancierd door het Rijk (ministeries EZK, BZK en I&W), de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en het verbonden bedrijfsleven. De uitkomst van dit BO MIRT maakt het mogelijk om investeringen te doen die ten goede komen aan de inwoners, de bezoekers en werknemers in de regio. Het pakket heeft betrekking op de eerste fase tot 2030. Maar ook de periode na 2030 vraagt om een integrale samenwerking en aanpak op het gebied van wonen, bereikbaarheid, duurzame mobiliteit, toekomstgericht en uitbreiding van het onderwijs, realiseren van hoogwaardige voorzieningen en brede welvaart. Daarnaast is, in deze Brainportdeal tot 2030, met het Rijk en de Metropoolregio Eindhoven afgesproken te blijven samenwerken aan de verdere strategische agenda voor de regio richting 2040. Het afgesproken pakket biedt vertrouwen in de samenwerking aan plannen om ieders talent te ontwikkelen, op zijn of haar eigen niveau, en de unieke innovatiekracht van Brainport Eindhoven voor Nederland en daarbuiten verder te versterken.