Ga terug

2 november 2017

Raad akkoord met bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck

Raad akkoord met bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck ‘Het Industriepark van de Toekomst komt eraan!’ De partijen die zich al jaren hard maken voor een vernieuwende en duurzame ontwikkeling van het gebied rond Nyrstar, hebben groen licht. Nadat op 19 september de gemeenteraad van Cranendonck akkoord ging met het vernieuwde bestemmingsplan kunnen de fraaie plannen de stap maken van de tekentafel naar de realiteit. Wethouder Frans Kuppens verwoordde het tijdens de perspresentatie als volgt: “Dit wordt niet zomaar een industrieterrein, het wordt het industriepark van de toekomst. De puzzel is klaar om gelegd te worden.” Na ruim twintig jaar praten, overleggen en ontwerpen krijgt het gebied rondom de fabriek van zinkproducent Nyrstar in de komende jaren een wel heel bijzondere invulling. Bijzonder vanwege het vernieuwende karakter, de soms complexe materie, maar zeker ook vanwege de nauwe samenwerking tussen meerdere partijen. Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant vindt dat met de vaststelling van het bestemmingsplan een belangrijke mijlpaal is geslagen. “Tegelijkertijd is het ook een startpunt voor een duurzame toekomst van Metalot op velerlei gebied. Metalot draagt bij aan een sterke continue ontwikkeling van Noord-Brabant, en dat niet alleen inzake werkgelegenheid en economische slagkracht.  Metalot wordt ook een internationale proeftuin met onder andere een focus op duurzame energie en natuurontwikkeling.” Circulaire industrieterrein Harry Denis, manager Vastgoed van Nyrstar, is al vanaf eind jaren negentig betrokken bij de plannen. Over het karakter van de nieuwe bedrijvigheid op het 100 hectare grote gebied zegt hij: “Nyrstar verbruikt veel energie en we hebben ook flinke reststromen uit ons productieproces. Reststromen, waaronder warmte, die hergebruikt kunnen worden.” Denis noemt energieverbruik, energieopslag en hergebruik als centrale thema’s van het toekomstige circulaire bedrijventerrein. “Dat betekent dat bedrijven die zich hier gaan vestigen iets aan dat thema, aan die ontwikkeling, moeten toevoegen. Nyrstar staat internationaal bekend als zeer energie-efficiënt en milieubewust. Als ontwikkelaar willen we dat nieuwe bedrijven die duurzaamheidsdoelen onderstrepen, kennis delen en misschien facilitaire installaties, restwarmte van elkaar gebruiken. Er moet sprake zijn van een samenwerking die meerwaarde geeft op gebied van energie, circulaire economie, innovatie en metaaltechnologie . Samen werken aan het duurzaamheidsdoel op dit gebied.” Onlangs heeft Nyrstar met een producent van zonnepanelen overeenstemming bereikt over een zonnepark op het terrein. Met 170.000 panelen wordt dit een van de grootste van ons land. De aanleg van dit park start naar verwachting begin volgend voorjaar. Metalot Sinds 2015, toen Jan Vlassak en hoogleraar Philip de Goey van de Technische Universiteit Eindhoven, bij het project betrokken raakten, zijn de plannen in een stroomversnelling gekomen. Het DIC als circulair bedrijventerrein kreeg de vorm van een campus van internationale allure. De nieuwste ontwikkelingen op gebied van energieopslag en circulair gebruik van metalen zouden hier een plaats moeten krijgen, met als nieuwe naam Metalot. Recent is ontdekt dat energie kan worden opgeslagen in poeder van metalen (ijzer of zinkpoeder) en dat metalen kunnen worden gebruikt voor transport. Metalot is de paraplu waaronder de verschillende ontwikkelingen op het gebied van metaal- en energietechnologie plaatsvinden in een samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheid. Metalot3C is het innovatiecentrum van de campus, het kloppend hart van Metalot, waarin de nieuwe ontdekkingen in een open samenwerking tussen een breed scala aan bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen gestalte gaan krijgen. Bestuursvoorzitter Philip de Goey en directeur Jan Vlassak van Metalot 3C: “Over vijf jaar lopen hier honderden studenten en wetenschappelijk onderzoekers rond. Er zijn nu al studenten van de Technische Universiteit actief, bijvoorbeeld in studententeams SOLID en FAST, die voertuigen op ijzerpoeder en mierenzuur ontwikkelen, maar straks willen we dat uitbreiden met HBO, MBO en middelbaar onderwijs. Van onderzoek tot ontwikkeling en productie, en allemaal rond de centrale thema’s duurzame energie, duurzame productie en het hergebruik van metalen.” Als het aan De Goey en Vlassak ligt zullen er op termijn onderwijsgebouwen verrijzen, een congrescentrum en een laboratorium. Naast het onderwijs is ook ruimte gereserveerd voor kleine, innovatieve bedrijvigheid. “Kennisontwikkeling is heel belangrijk voor Metalot. Jonge ondernemers krijgen de kans om van hieruit verbindingen te leggen. Tussen onderwijs en bedrijfsleven, maar ook onderling. Hoe kunnen bedrijven elkaar helpen en kan kruisbestuiving plaatsvinden.” Natuur Het duurzaam ingerichte industrieterrein ligt aan de rand van een bijzonder natuurgebied. Geen wonder dus dat Natuurmonumenten vanaf de start bij de plannen betrokken is. Rob van Schijndel van Natuurmonumenten is blij met de miljoeneninvestering (2,75 miljoen) die wordt gedaan in de natuur, maar zeker ook met de inhoudelijke samenwerking. “Nyrstar en de gemeente hebben niet alleen met woorden het belang van de natuur duidelijk gemaakt, ze waren ook bereid tot daden. Niet voor de bühne, maar omdat ze het écht belangrijk vinden.” Naast de financiële investering in de natuur draagt Nyrstar ook circa 400 hectare aan gronden in eigendom en erfpacht over aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zal volgens Van Schijndel heel zuinig zijn op de gronden waarvan een deel in erfpacht is verkregen en een deel eigendom wordt. “Dit is een markante plek”, vertelt hij. “Er is sprake van hoogwaardige natuur met unieke vogels en insecten. Soorten die nergens anders voorkomen zoals het woudaapje, wat overigens een vogel is.” Natuurmonumenten gaat onder meer zorgdragen voor een goede toegankelijkheid van het gebied. Het opnieuw openstellen van het gebied rond waterplas De Hoort wordt onderzocht. Omgeving Ook voor Budel-Dorplein biedt het plan kansen. De zorgen van de inwoners zijn, zo zegt wethouder Frans Kuppens, zeer serieus genomen. “Het hele dorp krijgt met deze ontwikkeling een nieuwe impuls. Ook de Cantine en de omgeving daarvan heeft bijvoorbeeld onze aandacht. Metalot gaat zonder twijfel zorgen voor een belangrijke economische aantrekkingskracht voor de regio. Er komen 500 tot 1000 directe banen en ook de middenstand zal profiteren van de toegenomen bedrijvigheid. In kleine kernen zonder ontwikkeling zie je het voorzieningenniveau afnemen, terwijl Dorplein nu een goede toekomst tegemoet gaat.” Kuppens onderstreept dat veiligheids- en milieuaspecten een belangrijke rol hebben gespeeld in het hele traject. “De landelijke regels zijn al erg streng, maar Nyrstar en gemeente willen samen met de Veiligheidsregio bekijken hoe we de veiligheid optimaal kunnen garanderen. Daarvoor hebben we nu nog de kans, omdat bedrijven zich nog moeten vestigen.”

Gerelateerd