9 maart 2022

Financieel & Juridisch

Pro­vin­cie stelt schrijf­geld ter on­der­steu­ning van sub­si­die­aan­vra­gen (POP3) be­schik­baar

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat geïnteresseerden op een eenvoudige manier de weg naar het subsidieloket kunnen vinden om een POP3-aanvraag te kunnen doen. Daarom stelt het college van Gedeputeerde Staten, voor het opstellen van POP3-subsidieaanvragen, 1500 euro per aanvraag beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor de inhuur van een externe adviesdienst. Op deze manier faciliteert de Provincie Limburg het makkelijk toegankelijk maken van het aanvragen van een POP3-subsidie. POP3 is het PlattelansOntwikkelingsProgramma dat mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie.

“We willen als Provincie innovaties en verduurzaming van bestaande landbouw stimuleren. Voor mij is het belangrijk dat deze POP3-openstellingen ook toegankelijk zijn voor individuele boeren, die zich, samen met anderen, willen voorbereiden op de noodzakelijke transitie in de landbouw. Ik ben er dan ook trots op dat er geld beschikbaar is om ook deze groep een helpende hand te bieden.”

Voor onderstaande POP3-openstellingen is 1500 euro schrijfgeld beschikbaar

Dit voorjaar zijn er twee POP3-openstellingen waarvoor deze schrijfgeld subsidie aangevraagd kan worden: de zogeheten paragraaf 1 - projecten op het gebied van kennisoverdracht en paragraaf 7 – samenwerking. Beiden kunnen betrekking hebben op kostenreductiestrategie, meerwaardestrategie, nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie, beheersing productierisico’s, ketenposities, grondstofgebruik, gesloten kringloop, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, diergezondheid, dierwelzijn en/of biodiversiteit. Zo kunnen er bijvoorbeeld antwoorden gevonden worden op vragen als: hoe stap je over op natuur-inclusieve landbouw, hoe kun je met jouw teelten minder stikstof uitstoten of hoe maak ik me minder afhankelijk van beregening.

Kennisoverdracht

Bij de POP3-openstelling voor kennisoverdracht kan gedacht worden aan activiteiten, zoals trainingen, workshops, coaching en demonstraties. Daarbij staat kennisuitwisseling van reeds ontwikkelde (veelal technische) innovaties centraal. Doel is om agrarische ondernemers te informeren over nieuwe, maar toepasbare en gevalideerde kennis en innovaties in de landbouw. Dat moet leiden tot brede toepassing ervan en bijdragen aan algehele versterking en de verduurzaming van deze sector. Samen met de Europese middelen is hiervoor circa 2 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is per aanvraag minimaal 50.000 euro en maximaal 160.000 euro.

Samenwerking

De andere POP3- openstelling is bedoeld voor het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Deelnemers van wie de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, gaan op projectbasis werken aan een innovatieopgave. Daarmee wordt geprobeerd een antwoord te geven op een concrete vraag of in te spelen op een kans uit de praktijk. Het betreft met name het verder ontwikkelen, valideren en verfijnen van kennis en innovaties, met als uiteindelijk doel grootschalige praktische toepassing ervan in de praktijk. Ook hiervoor is in totaal circa 2 miljoen euro beschikbaar, met dezelfde minimum- en maximumbedragen.

https://www.limburg.nl/