Ga terug

12 juni 2019

Positief jaarrekeningresultaat Eindhoven

Gemeente Eindhoven sluit 2018 af met een netto positief resultaat van 43,9 miljoen euro. Dit blijkt uit de Jaarstukken 2018 die wethouder Marcel Oosterveer (financiën en bedrijfsvoering) dinsdag 11 juni heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De wethouder blijft echter realistisch: “Met dit resultaat is een einde gekomen aan de tekorten die de afgelopen twee jaar te zien waren. Daar mogen we trots op zijn. Het positieve resultaat over 2018 bestaat echter vooral uit eenmalige meevallers. Het financiële evenwicht is daarom nog fragiel. Met name toekomstige ontwikkelingen op rijksniveau kunnen het evenwicht verstoren. Aandacht voor de sturing op de financiën is nog steeds hard nodig, waarbij we steeds oog blijven houden voor de gevolgen voor onze inwoners.” Het brutoresultaat is 71,6 miljoen euro. Technische mutaties ter hoogte van 27,7 miljoen euro leiden tot een netto positief resultaat van 43,9 miljoen euro. Door het positieve resultaat kan het weerstandsvermogen - de spaarpot van de gemeente - in 2019 of 2020 al weer worden aangevuld tot de norm die de gemeenteraad daarvoor heeft vastgesteld. Dit is eerder dan verwacht. Maatregelen en meevallers In 2018 is het nieuwe college meteen gestart met het op orde brengen van de basis door realistisch te begroten, geen budgetoverschrijdingen te accepteren en met het inzetten van een breed pakket aan maatregelen om het oplopend tekort op de zorgkosten terug te dringen. De budgetten voor het sociaal domein zijn fors verhoogd, maar deze verhoging bleek voor 2018 niet volledig nodig te zijn. Het voordeel op het Sociaal Domein wordt onder meer veroorzaakt door lagere uitgaven, vanwege de daling van het aantal uitkeringen. Een andere grote incidentele meevaller is de toekenning van middelen uit de landelijke stroppenpot Sociaal Domein van 21,7 miljoen euro. Verder heeft de verplichte tussentijdse winstneming op de grondexploitaties van ruim 13,6 miljoen euro een positief effect op het resultaat. In 2018 is 7,6 miljoen euro minder uitgegeven voor personeelslasten dan begroot. Dit verschil is vooral ontstaan door een strakke sturing op inhuur en invullen van vacatures. Raad behandelt jaarrekening in augustus De raad behandelt de jaarrekening op 20 en 27 augustus in plaats van besluitvorming op 2 juli. Er is vertraging opgetreden in het opstellen van de jaarstukken, waardoor de accountantsverklaring later beschikbaar is. Dit geeft aan dat er substantieel moet worden geïnvesteerd in de interne organisatie. Dat onderschrijft de nieuwe accountant. Zo signaleren zij dat de organisatie qua basis niet op orde is. Daarnaast constateren zij dat de systemen nog niet zodanig zijn ingericht dat informatie overal even goed en snel op te leveren is. Aandachtspunten in de organisatiecultuur zijn volgens de accountant de belangrijkste verbeterpunten in de organisatie. Over 2018 verwacht de gemeente een goedkeurende accountantsverklaring zonder beperkingen te krijgen. Dit is de laatste keer gebeurd in 2014.

Gerelateerd