Ga terug

6 november 2017

Opnieuw betere milieuprestaties ondanks toenemende bedrijvigheid Verbindingen Moerdijk

Milieumonitoringrapportage 2016 **Een daling van 35% van de milieuklachten en een daling van het drinkwatergebruik, ondanks een toename van de bedrijvigheid. Het zijn enkele conclusies uit het Milieumonitoringrapport van 2016. Dit rapport wordt jaarlijks door het samenwerkingsverband Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) uitgebracht. ** Het rapport geeft inzicht in de milieuprestaties van het haven- en industrieterrein Moerdijk en monitort zes thema’s: water, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten. Voor de thema’s energie en water zijn gegevens niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren. Dit komt door gedeeltelijke uitval van een productie-eenheid van een grote fabriek in de jaren 2014 en 2015, die in 2016 weer in productie is genomen. **Publieksversie voor omwonenden ** Om ook omwonenden te informeren over de milieuprestaties in 2016 is van het milieumonitoringrapport een publieksvriendelijke versie gemaakt. In deze samenvatting staan de belangrijkste conclusies uit het milieumonitoringrapport en wordt een kijkje genomen in de keuken van de deelnemende partners binnen DVM. Hoe worden bijvoorbeeld de gegevens voor de monitoring verzameld en wie spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de haven? **Conclusies uit het Milieumonitoringrapport van 2016 ** Energie: energiegebruik toegenomen ten opzichte van 2015 Het energiegebruik van het haven- en industrieterrein Moerdijk is toegenomen ten opzichte van 2015, evenals de uitstoot van CO2. De uitstoot van CO2 lag in 2016 op een vergelijkbaar niveau als in 2010. De verhoging is vooral een gevolg van het weer in gebruik nemen van één productie-eenheid bij een groot bedrijf. Het gebruik van restwarmte vertoont in de periode 2013-2016 een stijgende trend. Wat betreft elektriciteitsgebruik is in 2016 het aandeel zelf geproduceerde duurzame energie gedaald. In 2016 is gewerkt aan een Energieprogramma om de ambities van overheden en bedrijven ten aanzien van de energietransitie op het terrein in de komende jaren te gaan verwezenlijken. **Lucht: opnieuw verbetering luchtkwaliteit omgeving haven- en industrieterrein ** De normen voor fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen zijn in 2016 niet overschreden op luchtmeetstations in de woonplaatsen Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Strijensas. De luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk vertoont een lichte verbetering over de laatste jaren. Ondanks de toename van productie op het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2016 is de milieubelasting naar de lucht als gevolg van uitstoot door bedrijven stabiel ten opzichte van eerdere jaren, in lijn met de DVM-ambities. Voor alle gemeten stoffen is op alle meetlocaties sprake van een dalende trend over de jaren 2013-2016. **Geluid: norm niet overschreden ** De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein van Moerdijk naar de omgeving bevond zich in 2016 binnen de toegestane grens van 50 dB(A). Deze situatie is vergelijkbaar met die in voorgaande jaren. Daarnaast zijn 2016 ook geluidsmetingen gedaan aan de oostzijde van het haven- en industrieterrein, bij het dorp Moerdijk. Deze metingen laten ook geen overschrijding van de toegestane grens zien. Water: daling gebruik drinkwater ondanks toename bedrijvigheid In de periode 2011-2016 is een dalende trend te zien in het gebruik van drinkwater door bedrijven, ondanks de toename van bedrijvigheid in 2016. Dit duidt op een efficiënter gebruik van drinkwater. Het gebruik van het industriewater is in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015, vooral als gevolg van het weer in gebruik nemen van één productie-eenheid bij een groot bedrijf. Door de toename van bedrijvigheid in 2016 is de hoeveelheid afvalwater dat geloosd wordt op de riolering gestegen ten opzichte van 2015 en is de vervuilingsgraad toegenomen. Maar hierbij is over de periode 2011-2016 geen trend waarneembaar. **Afval: opnieuw toenemende productie afval, maar groot gedeelte hergebruikt ** In 2016 is 26% meer afval geproduceerd door de bedrijven in Moerdijk dan in 2015. Over de afgelopen jaren is productie van afval toegenomen. Van de geproduceerde hoeveelheid afval wordt het grootste percentage hergebruikt (2016: 79%). Een beperkt deel wordt afgevoerd, gestort of verbrand. Milieuklachten: **35% minder milieuklachten ** In 2016 zijn 212 klachten gemeld die een relatie hadden met het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 35% minder dan in 2015. Het overgrote deel van de klachten (85%) had in 2016 betrekking op geur van chemisch ruikende lucht en brand/rook. Het aantal klachten over geluidsoverlast is in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015. Bij 7% van de gemelde klachten was in 2016 ook sprake van melding van gezondheidsklachten; een vergelijkbaar percentage als in 2015. Er is in de periode 2011-2016 wel een afname zichtbaar van het aandeel klachten waarbij ook gezondheidsproblemen zijn gemeld. **Natuur: Managementplan Beschermde Soorten ** Als één van de vervolgacties van het in 2015 opgestelde ‘Natuurmanagementplan’ is in 2016 gewerkt aan het ‘Managementplan Beschermde Soorten’. Dit laatstgenoemde plan vormt een leidraad voor het zorgvuldig omgaan met de natuur op het haven- en industrieterrein. **Milieumonitoringrapport en publieksversie online ** Het volledige rapport en de publieksversie zijn te vinden op http://dvmoerdijk.nl/category/monitoring/. **Noot voor de redactie ** Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) is een samenwerkingsverband van: provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterschap Brabantse Delta en het Havenbedrijf Moerdijk. Samen werken zij aan een toonaangevend duurzaam haven- en industrieterrein. **Voor meer informatie: ** Linda de Groot • Havenbedrijf Moerdijk • Communicatie/ PR adviseur • T: 0168-38 88 88 (algemeen) en 0168-38 88 70 (direct) • E: l.degroot@portofmoerdijk.nl

Gerelateerd