13 juli 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Oplevering werkzaamheden Natura 2000-gebieden

Afgelopen weken stonden volledig in het teken van meerdere opleveringen van werkzaamheden in enkele Natura 2000-gebieden. Samen met verschillende waterschappen, gemeenten, het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer heeft de provincie hard gewerkt aan natuurherstel- en ontwikkeling in de verschillende Natura 2000-gebieden.

Door het veranderende klimaat en vervuiling door stikstof is het belangrijk dat de Natura 2000-gebieden in Brabant extra bescherming krijgen. Om de natuur te herstellen en verdere schade voor landbouw en natuur te voorkomen, zijn er inmiddels diverse maatregelen genomen.

Herinrichting Beekdal Groote Beerze
Waterschap De Dommel heeft samen met provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en gemeente Bladel en Oirschot de afgelopen jaren gewerkt om het beekdal van de Groote Beerze, onderdeel van Natura 2000-gebied Kempenland-West, opnieuw in te richten. De werkzaamheden waren nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken.


Dinsdag 28 juni werd de opening van de eerste 2 trajecten feestelijk gevierd. Dit moment werd gemarkeerd door met paard en wagen door de nieuw aangelegde ‘voorde’ te rijden. Een plek waar beekherstel, natuur en recreatie samenkomen.

Waterberging en beekherstel de Run
In natuurgebied Grootgoor, onderdeel van de Natura 2000-gebieden Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux, is woensdag 6 juli met het plaatsen en zetten van handtekeningen op een opleveringsbord de waterberging en beekherstel van de Run opgeleverd.

De Run heeft een meer natuurlijke loop gekregen, wat ervoor zorgt dat water langer in het gebied wordt vastgehouden. “Met het slingeren van de Run geven we ruimte aan natuurontwikkeling. De waterkwaliteit verbetert en dat is goed voor dieren en planten in dit gebied”, aldus Maurice Vroomen (projectleider Waterschap De Dommel).

Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat
Tijdens de open dag op zaterdag 9 juli in de Westelijke Langstraat, werd ook de oplevering van de natuurontwikkeling gevierd. Waterschap Brabantse Delta heeft samen met provincie Noord-Brabant, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer gewerkt om natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen. Hiervoor zijn onder andere aanpassingen aan het watersysteem uitgevoerd.

Herstelmaatregelen Natura 2000-gebieden
Meer informatie over wat ieder Natura 2000-gebied zo bijzonder maakt en welke beschermende maatregelen verschillende partijen uitvoeren, vindt u onder Natura-2000.