17 februari 2022

Financieel & Juridisch

Ondanks lockdown lichte daling aantal WW-uitkeringen

In januari 2022 werden in Noord-Brabant 29.160 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was een daling van 1,5% in vergelijking met december 2021. Tevens lag het aantal uitkeringen in december 2021 in Noord-Brabant fors lager dan in januari 2021 (-32%). Landelijk kwam het aantal WW-rechten eind januari 2022 uit op 192.950 (dat is een stijging van 0,6% t.o.v. vorige maand). Toch nam het aantal WW-uitkeringen in sommige sectoren toe, waarschijnlijk deels als gevolg van de lockdown.

Afname totaal aantal WW-uitkeringen, stijging bij horeca, cultuur en uitzendbedrijven
Hoewel het totaal aantal WW-uitkering afnam in januari 2022, zijn er wel sterke verschillen tussen sectoren. In de meeste sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af, maar in een aantal sectoren was er sprake van een stijging. Deze stijging deed zich met name voor in de sectoren uitzendbedrijven, cultuur, horeca en catering. Waarschijnlijk is het grootste deel van deze toename het gevolg van de lockdown. Zo waren tijdens de lockdown sectoren als cultuur en horeca en catering volledig gesloten. Eind januari zijn deze maatregelen opgeheven en de verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen in deze sectoren de komende tijd zal dalen.

Corona verstoort seizoenspatronen
Tijdens de winterperiode daalt in een aantal sectoren de werkgelegenheid. Zo hebben lage temperaturen invloed op de werkzaamheden in bijvoorbeeld de agrarische sector, maar ook in de horeca en bouw neemt het aantal werknemersbanen tijdens de winterperiode af. Vanwege deze seizoensinvloeden stijgt het aantal WW-uitkeringen normaliter in januari ten opzichte van een maand eerder. De coronacrisis heeft impact op deze normale seizoensinvloeden. Vóór corona steeg het aantal WW-uitkeringen in januari 2019 (+7,7%) en januari 2020 (+6,3%) in Noord-Brabant. Sectoren als bouw en landbouw zijn sterk onderhevig aan seizoensinvloeden. Zo steeg in januari 2019 het aantal WW-uitkeringen in de bouw met 35,0% en in januari 2020 met 27,5%. Sinds de coronacrisis is de stijging in diezelfde periode veel lager in de bouw (+3,4% in januari 2021 en -0,2% in januari 2022). Als gevolg van de coronacrisis werd er bijvoorbeeld regelmatig verbouwd door woningbezitters. Daardoor was er veel werk in onderhoud en renovatie in de bouwsector.

Aantal jongeren met een WW-uitkering stijgt in de winter minder sterk sinds de coronacrisis
De toename van het aantal WW-uitkeringen bij jongeren is in januari 2022 minder sterk (+6,2%) dan in dezelfde maand in de jaren vóór corona. Het is geen nieuw fenomeen dat jongeren in de wintermaanden meer beroep doen op een WW-uitkering, maar dit effect is sinds de coronacrisis verkleind. Zo steeg het aantal WW-uitkeringen voor jongeren in januari 2021 met 3,4%. Ter vergelijking: In januari 2019 was deze stijging 13,8% en in januari 2020 12,7%, in Noord-Brabant. Jongeren zijn over het algemeen veelal werkzaam in seizoensgevoelige sectoren, zoals de horeca. Tijdens de coronacrisis zijn veel werknemers uit de horeca (en detailhandel) overgestapt naar een andere sector met meer werkzekerheid. Er was wel een toename van het aantal WW-uitkeringen bij jongeren die nog wel in de horecasector werkzaam zijn. Hoewel het aantal WW-uitkeringen bij jongeren het sterkst toeneemt in de winter, zijn er nog steeds meer WW-uitkeringen voor 50+ers.

Uitdaging: brede arbeidsmarktkansen benutten
In januari 2022 waren er ten opzichte een jaar geleden ruim 20% minder uitkeringen. Op dit ogenblik is er sprake van een historisch laag aantal WW-uitkeringen. Veel werkgevers hebben ook moeite met het vinden van geschikt personeel in de huidige krappe arbeidsmarkt. UWV publiceerde onlangs de eerste uitkomsten van het Werkgeversonderzoek 2021. Meer dan de helft van de vacatures in 2021 was volgens werkgevers moeilijk vervulbaar en 61% van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures (nog) moeilijker wordt. In de bouwnijverheid zijn vacatures het vaakst moeilijk vervulbaar. Redenen waarom vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar waren, zjin bijvoorbeeld dat er te weinig reacties kwamen op de vacature en dat de benodigde vaardigheden onvoldoende aanwezig zijn bij de sollicitanten. Ook geeft bijna twee derde van de horecawerkgevers met moeilijk vervulbare vacatures (ook) aan dat werknemers door corona in een andere sector zijn gaan werken.

Het tekort aan personeel kan erin resulteren dat bedrijven hun openingstijden moeten aanpassen of dat projecten in de bouw vertraging oplopen. De meeste werkgevers proberen om hun vacatures toch vervuld te krijgen door anders te gaan werven of de vacature langer openstellen. Werkgevers kijken in mindere mate naar oplossingen zoals: het aanpassen van functie-eisen, aanpassing van het takenpakket, het opleiden van zittende werknemers voor de functie of werven in het buitenland.