7 juli 2022

Financieel & Juridisch

Mid-term review Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling 2022

De Provincie Zeeland presenteert de mid-term review over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Dit verslag geeft de resultaten tot en met december 2021 weer en vormt de input voor een voorstel om de mogelijkheden voor de periode na 2023 te verkennen.

Over de subsidieregeling

In 2017 hebben Rijk, Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten naar aanleiding van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid (Commissie Balkende) een gezamenlijk fonds gevormd. Met de subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling worden subsidies uit dit fonds beschikbaar gesteld om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling is in 2018 voor het eerst opengesteld, tot medio 2023 zijn middelen beschikbaar. Het doel van de Aanjaaggelden is om zes economische sectoren in Zeeland duurzaam te versterken en hun concurrentiepositie te verbeteren. Dit door het stimuleren van innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten die aansluiten bij de strategische agenda's van Kennis & Innovatie Netwerken in de sectoren. De subsidieregeling heeft betrekking op de volgende zes sectoren: Industrie & Maintenance; Havens & Logistiek; Agrofood & Seafood; Water & Energie; Vrijetijdseconomie; Zorg.

Financiën

Door gezamenlijke inzet van lokale, regionale en landelijke overheden in de Aanjaaggelden is vanaf 2018 in totaal ruim 14,6 miljoen euro geïnvesteerd in de versterking van de Zeeuwse economie, waarvan 5,4 miljoen subsidie. Hiermee zijn meer dan 240 bedrijven en instellingen in staat geweest om hun ideeën voor innovaties verder te brengen.

Tot eind 2021 zijn in totaal 71 projecten gehonoreerd. Deze projecten hebben betrekking op en dragen bij aan relevante thema’s en opgaven voor Zeeland, zoals o.a. digitalisering, circulair, energietransitie, eiwittransitie en arbeidsmarkt. Deze thema’s sluiten ook aan bij prioriteiten uit de Regionale Innovatie Strategie (RIS). Dit zijn actuele thema’s waarvoor ook in Nationale en Europese programma’s subsidie beschikbaar is of komt. Op dit moment heeft 11% van de afgeronde projecten een vervolg gekregen met behulp van nationale of Europese financiering.

Voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen

Voorbeelden van projecten binnen de thema’s automatisering en digitalisering zijn:

  • Een onderzoek naar de ontwikkeling van slimme machines in de agro-en seafoodsector

  • De inzet van drones om energie-installaties en de kwaliteit van water, oevers en kades te controleren

  • De inzet van Virtual Reality of een chatbot in de zorg om de werkdruk te verminderen.

Andere voorbeelden zijn onderzoek en ontwikkeling van producten waarbij gebruik gemaakt wordt van reststromen (bijvoorbeeld snacks of diervoeding), of projecten die bijdragen aan de eiwittransitie (veldbonen, quinoa). Maar ook projecten gericht op slim watergebruik in de akkerbouw en fruitteelt, en duurzaam watergebruik op campings. Voorbeelden die bijdragen aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt zijn o.a. het project smartbanen of het traineeshipprogramma Talent voor Zeeland.

Aanbevelingen voor komende periode

De versterking van de economische structuur van Zeeland is een zaak van langere adem. Nu de regeling als doeltreffend instrument wordt beoordeeld en er goede resultaten mee zijn behaald, wordt voorgesteld om te verkennen bij de Zeeuwse gemeenten en de rijksoverheid of de regeling na 2023 gecontinueerd kan worden. Hiermee blijft het mogelijk om Zeeuwse samenwerkingsverbanden te stimuleren aan de slag te gaan met innovaties die nodig zijn voor de grote opgaven voor Zeeland, in aanloop naar de diverse nationale en Europese subsidiemogelijkheden.