Ga terug

29 januari 2020

Gemeenten, Woonkwartier en huurdersvereniging Fijn Wonen maken concrete afspraken voor 2020

Op woensdag 29 januari ondertekenden de gemeente Halderberge, de gemeente Moerdijk, Woonkwartier en huurdersvereniging Fijn Wonen de jaarschijf 2020. Hierin staan concrete afspraken voor dit jaar over de thema’s organisatie en samenwerking, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg en inzet op de leefbaarheid in wijken en buurten. Deze afspraken zijn een uitwerking van de regionale prestatieafspraken die wij eind 2017 met elkaar maakten. Woningkwaliteit en duurzaamheid Naast het reguliere onderhoud verbetert Woonkwartier in 2020 in een projectmatige aanpak de kwaliteit van 183 huurwoningen (77 gemeente Moerdijk / 106 gemeente Halderberge). Hiermee wordt ook de duurzaamheid, de levensloopbestendigheid en de veiligheid verbeterd. Dit sluit nauw aan bij het gemeentelijk woonbeleid van beide gemeenten. In 2020 bereiden beide gemeenten een Transitievisie Warmte voor, die uiterlijk in 2021 klaar moet zijn. De transitievisie maakt in grote lijnen duidelijk hoe wijken uiterlijk in 2050 gefaseerd aardgasvrij gemaakt kunnen worden in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties. Woonkwartier voert dit jaar vijf pilotprojecten uit waarbij 32 woningen (20 gemeente Moerdijk / 12 gemeente Halderberge) vanuit een verschillende aanpak worden verduurzaamd. Daarnaast worden door middel van voorlichting en campagnes huurders bewust gemaakt van wat ze zelf kunnen doen om energiezuinig te leven. Nieuwbouw In 2020 worden 24 nieuwbouwwoningen opgeleverd in het project Moye Keene in Klundert. Daarnaast is er een aantal nieuwprojecten in voorbereiding waar Woonkwartier de komende jaren mee aan de slag gaat, waaronder Fase 3 Bosselaar Zuid in Zevenbergen, De Rebus in Stampersgat, Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek, Wethouder Trompersstraat in Langeweg en de woningen binnen het project Religieus Erfgoed in Oudenbosch. Woningbehoeftenonderzoek In 2020 worden in beide gemeenten de woningbehoeften in beeld gebracht. Hierbij wordt de positie van middeninkomens en kwetsbare groepen nadrukkelijk betrokken. De uitkomsten worden meegenomen in de gezamenlijke kernvisies die we in 2020 gaan opstellen. Hierin beschrijven we onze gedeelde visie op ontwikkelingen en kansen per dorp of stad. Zoals de gewenste ontwikkeling van het aantal en type huurwoningen tot en met 2030, de positie van middeninkomens, de concentratie van sociale huurwoningen in een dorp / stad en de bevordering van doorstroming op de woningmarkt. Proces prestatieafspraken De regionale prestatieafspraken bestaan uit kaderafspraken en jaarschijven. De kaderafspraken zijn de wat meer algemene afspraken die gelden voor een langere periode (2018-2020). In de jaarschijven, die jaarlijks geactualiseerd worden, staan de concrete afspraken per jaar, gespecificeerd per gemeente. De regionale prestatieafspraken lopen dit jaar af. Daarom worden in de loop van dit jaar de kaderafspraken 2021-2023 voorbereid. Samenwerking en afstemming Gemeenten en woningcorporaties hebben elk een eigen rol en verantwoordelijkheid op het gebied van wonen. We hebben elkaar nodig om deze taken zo goed mogelijk te vervullen. Het is dan ook belangrijk dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, onze keuzes goed op elkaar afstemmen en waar mogelijk samen optrekken. Daarom vindt er op regelmatige basis overleg plaats over thema’s als beschikbaarheid, verduurzaming, de huisvesting van arbeidsmigranten, betaalbaarheid, spoedzoekers en middeninkomens. En worden concrete afspraken gemaakt.

Gerelateerd