Partner

30 september 2022

Financieel & Juridisch

Gemeente ondersteunt en blijft investeren

Eindhovense begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad

Op 29 september heeft wethouder Maes van Lanschot (Financiën) de begroting 2023 namens het college van burgemeester en wethouders aan de raad aangeboden. We hebben oog voor de financiële problemen die zich nu voordoen en die snel om oplossingen vragen. Daarnaast is er financiële ruimte om te blijven investeren om de ambities van de stad, zoals beschreven in het bestuursakkoord ‘Samen morgen mooier maken’ mogelijk te maken. In deze sluitende begroting van 1.1 miljard euro ondersteunen we de stad en blijven we investeren.

“We bouwen volop verder aan de potentie in onze stad en regio, voor iedereen die hier woont, werkt of studeert. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne en de naweeën van het coronavirus. We leven in onzekere tijden, die mogelijk langere tijd aanhouden. Iedereen voelt dat in zijn portemonnee of op een andere manier. We kunnen niet alles oplossen, maar we staan naast onze inwoners en ondersteunen waar mogelijk. Gelukkig hebben we een reserve voor slechte tijden en is er extra geld uit het Gemeentefonds om te blijven investeren in onze mooie stad.”

Urgente opgaven
Bestaanszekerheid inwoners
In 2022 heeft Eindhoven bovenop de energiecompensatie van het Rijk € 2,2 miljoen vrij gemaakt voor de energietoeslag. Armoedegelden van zowel Rijk als gemeente, die in 2022 nog niet zijn ingezet, houdt de gemeente achter de hand voor 2023.

Daarbovenop bestaat de mogelijkheid om in 2023 € 1,8 miljoen te besteden aan armoede als er meer inwoners een beroep moeten doen op armoederegelingen.

We blijven inzetten op een maximaal bereik van inwoners voor wie de minimaregelingen bedoeld zijn. Denk aan de Meedoenbijdrage en de Individuele Bijzondere Bijstand. De aanpak op Vroegtijdig Schulden Signaleren en onze ‘er-op-af-aanpak’ wordt versterkt.

Daarnaast wordt de Klusbus in samenwerking met woningbouwcorporaties ingezet voor de 14.000 huishoudens met lage Energielabels.

Vluchtelingen
We zorgen dat alle nieuwkomers (waaronder asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne) vanaf dag één kunnen meedoen. Een gespecialiseerd team op (start met € 0,2 miljoen incidenteel) gaat zorgen voor begeleiding naar actieve deelname aan de maatschappij.

Huiseigenaren en MKB
De woonlasten gaan niet met de volledige inflatie (5,3%) omhoog, maar met minder dan de helft (2,4%). Voor woningen zit deze stijging in de rioolheffing, de OZB blijft gelijk. We doen een beroep op (sociale) verhuurders om huurstijgingen te matigen.

De extra inkomsten uit woonlasten van € 3,0 miljoen komen in een subsidiefonds voor eigenaren van woningen en niet-woningen (het MKB) om te verduurzamen en zo structureel (energie)kosten te besparen.

Maatschappelijke en culturele instellingen
We compenseren €1,2 miljoen energielasten van subsidiepartners in het sociaal domein voor 2023 (bovenop de € 0,9 miljoen uit 2022 voor subsidiepartners, buurthuizen en culturele instellingen).

Organisaties die gemeentelijk maatschappelijk vastgoed huren (zoals sportclubs), krijgen geen 10% huurverhoging doorgevoerd in 2023 (kosten € 1 miljoen).

Additioneel op de bestuursakkoordmiddelen zetten we € 0,7 miljoen in om incidenteel voor een oplossing te zorgen bij de programmasubsidies in de culturele sector.

Om belangrijke stappen te kunnen zetten om in te kunnen spelen voor deze directe opgaven, doen we drie dingen. We analyseren de effecten van het koopkrachtpakket, het energieplafond en de ondersteuning van het MKB verenigingen en culturele instellingen. We houden de ontwikkelingen in de stad scherp in de gaten. En we bereiden ons voor op de uitvoering van zowel Rijksmaatregelen als die van onszelf. Tegelijkertijd blijven we investeren voor de middellange termijn.

Ambities middellange termijn
In de begroting zijn de financiële intensiveringen voor 2023-2026 uit het bestuursakkoord verwerkt van €11,4 miljoen structureel en €43,8 miljoen incidenteel. Hier nemen we nu ook de middelen op die in het bestuursakkoord zijn aangekondigd voor living in, bio-energiecentrale, leerlingenvervoer, het Eindhoven Airport leefbaarheidsfonds. Daarnaast investeren we in het gezonder maken van de organisatie (o.a. opvolging peilstok-onderzoek) en bijvoorbeeld het uitbreiden van de griffie. Voor de schaalsprong sparen we € 1 miljoen structureel extra voor de strategische investeringen die voortvloeien uit de verschillende overleggen (BO Leefomgeving, BO Brainport en BO MIRT).

De Eindhovense gemeenteraad bespreekt deze begroting op 1 november in een meningsvormende vergadering. Op 8 november stelt de gemeenteraad de begroting 2023 vast. De begroting is te raadplegen op eindhoven.nl/begroting2023.