Partner

19 oktober 2022

G6 wil meer landelijke inzet op studentenhuisvesting

De zes grote steden voegen een addendum toe aan het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 (LAS) dat het kabinet 8 september presenteerde. De studentensteden ondersteunen het LAS, maar vinden dat er meer nodig is om de huisvesting van studenten te verbeteren. Met het addendum vragen ze meer aandacht voor betere afstemming tussen instroom van studenten en het beschikbare woningaanbod. Daarnaast vraagt de G6 het Rijk meer aandacht en snelheid voor instrumenten en financiële regelingen die een positief effect hebben op de productie, betaalbaarheid en kwaliteit van studentenhuisvesting.

Extra aandacht en snelheid
Als studentensteden zijn de G6-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen) cruciale partners met een actieve rol in studentenhuisvesting. Vanuit die rol onderschrijft de G6 de noodzaak om op verschillende fronten verdere actie te ondernemen: om te zorgen voor voldoende, goede en betaalbare huisvesting voor studenten, zoals opgenomen in het Landelijk Actieplan. Sterker nog, de G6 wil extra aandacht vragen voor specifieke onderdelen. Daarom presenteren zij een aanvulling op het akkoord, met daarin bijvoorbeeld een aanpassing van de huurtoeslagensystematiek en een instrument om hoge servicekosten te kunnen aanpakken. Het addendum benadrukt ook het belang om lokaal uitwerking te geven aan de opgenomen acties. Een deel van de G6 werkt al in de geest van de acties van het LAS, binnen lokaal gemaakte afspraken en beleid.

Afstemming instroom en woningaanbod
De G6 vraagt ook aandacht voor maatregelen die leiden tot een betere afstemming tussen de instroom van studenten en het beschikbare woningaanbod, zodat onwenselijke pieksituaties tijdig worden voorkomen. Op dit moment kan de woningbouwproductie de groei van (internationale) studentenaantallen niet bijbenen. Dit heeft onder andere te maken met de benodigde ontwikkel- en bouwtijd, de stijgende bouwkosten en het tekort aan materiaal en personeel. Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen onvoldoende instrumenten om het aantal studenten af te stemmen op het beschikbare aanbod.

Mieke Verhees, wethouder Wonen van gemeente Eindhoven, ondertekent het LAS met het addendum namens de G6. Het belang van goede studentenhuisvesting in de stad is groot, stelt ze: "We willen als studentensteden nieuwe studenten welkom heten en hen goed onderdak kunnen bieden. Om dat in deze markt te kunnen doen, is het nu hard nodig dat alle betrokken partijen op verschillende gebieden actie ondernemen."