Ga terug

6 januari 2020

Nieuws

Een aantrekkelijke autoluwe binnenstad

Eindhoven wil in 2025 een autoluwe binnenstad hebben die aantrekkelijk, groen en gezond is. De stad groeit, er komen met name in het centrum veel woningen bij. Het verminderen van het autoverkeer zorgt onder andere voor meer leef- en verblijfsruimte in de binnenstad. De binnenstad blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Dit is ook belangrijk om het centrum economisch vitaal te houden voor retail, horeca, kantoren en voorzieningen. Het doorgaand verkeer gaat via de Ring en de radialen. De doorstroming op deze wegen wordt verder verbeterd. Hiervoor komt een breed pakket met maatregelen die verder gaan dan alleen een de aanpak van de infrastructuur. Er wordt ook ingezet op gedrag, actieve en duurzame mobiliteit en daarnaast ondersteunend beleid en regelgeving. Een deel van die maatregelen is of wordt al gerealiseerd ('hard'), een ander deel is voorgenomen voor de komende jaren ('zacht').

Wethouder Mobiliteit Monique List – de Roos: “In het centrum van Eindhoven komen steeds meer woningen. Tegelijkertijd willen we de stad groener, aantrekkelijker en meer klimaatbestendig maken. Dan dienen we op een andere manier om te gaan met de openbare ruimte. Op eenzelfde manier omgaan met mobiliteit als nu is geen optie. We stimuleren mensen om meer gebruik te maken van andere manieren van vervoer. Denk aan fietsen, lopen, OV of vormen van deelmobiliteit. We zorgen voor goede voorzieningen daarvoor, inclusief P+R faciliteiten. We verleiden mensen op een vriendelijke manier tot ander gedrag. De stad moet wel bereikbaar blijven. Bestemmingsverkeer kan naar de binnenstad. En autoverkeer dat er niet hoeft te zijn, willen we zo goed en snel mogelijk er omheen leiden.”

Maatregelen

Het bereiken van een balans tussen een autoluwe binnenstad en goede doorstroming op Ring en radialen gaat via een pakket van maatregelen die onderling samenhangen. Een deel is al gerealiseerd. Denk hierbij aan herinrichtingen naar 30 kilometerzones (bijvoorbeeld Vestdijk, Kanaalstraat), de ongelijkvloerse HOV-kruising Montgomerylaan-Ring, de taskforce Minder Hinder en slimme verkeerslichten voor betere doorstroming van auto’s op de Ring. Op andere plekken bevorderen we juist de doorstroming voor fietsers met speciale apps. Ook beleid ten aanzien van parkeernormen en deelmobiliteit draagt bij aan de doelstellingen. Geplande maatregelen zijn onder meer de P+R Genneper Parken, snelfietsroutes, meer slimme verkeerslichten en uitbreiding van fietsparkeren bij het station. Er komen verdere herinrichtingen naar 30 kilometerzone, zoals de Grote Berg, Geldropseweg, maar ook een uitwerking van een korte termijn aanpak voor de Binnenring-West (Emmasingel/Keizersgracht). Er komt een korte- en lange termijnstrategie voor parkeren in het centrum. Voor auto’s betekent dit minder parkeren op het maaiveld en waar mogelijk het omvormen van bezoekers- naar bewonersparkeren. Ook komt er beleid voor voetgangers en fietsparkeren. Via een communicatie-, bewustwordings- en gedragsbeïnvloedingsaanpak, deels in samenwerking met werkgevers, maken we weggebruikers bewust van duurzamer vervoer naar het centrum.

Gerelateerd