10 november 2021

Vastgoed

Cuijk stelt Masterplannen wonen vast

In de afgelopen periode heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk wekelijks voor ieder van de kerkdorpen een Masterplan wonen vastgesteld. Als eerste op 5 oktober jl. de vaststelling van het Masterplan wonen voor Beers, in de weken daarna die voor Linden, Vianen en Katwijk. In de collegevergadering van 2 november jl. werd de reeks afgesloten met het masterplan voor Haps. Het masterplan voor Sint Agatha was reeds bij wijze van pilot in 2020 vastgesteld.

Speerpunt

Het opstellen van deze masterplannen is een van de speerpunten in de begroting van de gemeente Cuijk als onderdeel van het coalitieprogramma voor de periode 2018-2022. De masterplannen schetsen hoe een dorp zich de komende tien jaren kan ontwikkelen op het gebied van wonen. Niet als doel op zich maar als middel om de leefbaarheid van de kern te behouden en te verbeteren.

Voorbereiding

De voorbereiding geschiedde in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen; burgers zijn dan ook actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de sociale opbouw van iedere kern. Ook is die van invloed op de aanwezige voorzieningen zoals een school, recreatiemogelijkheden en winkels).

Planning en corona

Door de coronacrisis is het oorspronkelijk geplande proces regelmatig gewijzigd. Ondanks de opgelopen vertraging is het toch gelukt om nog als ‘gemeente Cuijk’ de masterplannen vast te stellen. Via enquêtes, bewonersavonden, overleg met dorpsraden, reacties via e-mail etc. is veel informatie verkregen die gebruikt is bij het opstellen van de masterplannen. Daarin vormen de verschillende visiekaarten het hart van de plannen. Ieder masterplan heeft daarnaast een eigen uitvoeringsagenda.

“Dit alles was niet gelukt zonder de inzet en inbreng van talloze betrokken burgers waarvoor dan ook een woord van dank geldt in hun richting”, aldus verantwoordelijk wethouder Maarten Jilisen, die tegelijkertijd opmerkt dat: “er sprake is van breed ondersteunde documenten, die een goede basis vormen waarop na 1 januari de nieuwe gemeente Land van Cuijk kan voortborduren”.