Ga terug

8 april 2020

Financieel & Juridisch

Coulance in Wet poortwachter tijdens corona – door SalarisNet

Mede als gevolg van de coronacrisis is een addendum aan de werkwijzer Wet poortwachter toegevoegd. Daarin staat dat er wel een RIV-toets moet worden uitgevoerd bij ziekte, maar dat daar coulant mee om wordt gegaan door het UWV en dat maatwerk mogelijk is.

Bij een aanvraag WIA door werknemer moet een re-integratieverslag (RIV) meegezonden worden. Daarin staan de re-integratie inspanningen van de werkgever en werknemer beschreven in de eerste twee jaar van ziekte. De werkgever is eindverantwoordelijke voor de geleverde re-integratie inspanningen van beiden. Voordat de WIA-claim wordt opgestart toetst UWV of de beschreven re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. De werkgever moet aantonen waarom inspanningen wel of niet verricht zijn. Als de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet juist of volledig is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op.

RIV is wel of niet compleet

Het RIV moet voldoen aan de vereisten uit de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Aan de hand van die twee regelingen toetst UWV in eerste instantie of het RIV compleet is. Zo niet dan legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op als de ontbrekende informatie niet binnen vijf werkdagen alsnog ontvangen is. Deze wordt beëindigd zodra de ontbrekende informatie is ontvangen.

Indien de termijn op aangeven van de werkgever door de coronacrisis dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of anderszins, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loondoorbetaling opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV bij corona

Inhoudelijk wordt getoetst of er een maximaal mogelijk re-integratie resultaat behaald is. Zo nee, waren de re-integratie inspanningen voldoende? Zo nee, heeft de werkgever een deugdelijke grond voor de tekortkomingen? Zo nee, zijn er mogelijkheden om de tekortkomingen te herstellen? Zo ja, dan wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Als de werkgever heeft aangegeven dat door de coronacrisis bepaalde inspanningen niet verricht konden worden, is coulance, dan wel maatwerk aan de orde en weegt UWV of de coronacrisis in dit specifieke geval inderdaad een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Zo nee, wordt een loondoorbetaling opgelegd.

Re-integratie niet mogelijk door corona

Als op aangeven van de werkgever door de coronacrisis de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loondoorbetaling opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA tijdens corona

Als de re-integratie inspanningen voldoende zijn of als door de coronacrisis op te leggen loondoorbetaling niet aan de orde is, wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond. In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar de werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door de coronacrisis vraagt hij een bekortingsverzoek loondoorbetaling aan. Als het UWV de argumenten van de werkgever gelooft, wordt de loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC)

Bij UWV is een LLC ingesteld om landelijke uniformiteit te borgen bij het opleggen van loondoorbetalingen en om aan de hand van praktijkgevallen het toets-beleid bij te stellen. Dit beleid vindt zijn weergave in de Werkwijzer Poortwachter die ter transparantie van hoe UWV de RIV toetst geplaatst is op UWV.nl. Voor bezwaarzaken is zelfs een bezwaar-LLC ingericht. Alvorens een loondoorbetaling daadwerkelijk aan de werkgever wordt opgelegd wordt deze eerst voorgelegd aan de LLC voor een bindend advies. De LLC toetst of de op te leggen loondoorbetaling past binnen de grenzen van de redelijkheid, deze voldoende beargumenteerd is en of voldaan is aan verplichte procedures als hoor en wederhoor. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot de coronacrisis.

In de komende weken zal de LLC bezien in welke gevallen ondanks de coronacrisis toch een loondoorbetaling moet worden opgelegd en hierover maandelijks rapporteren.

Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd