8 oktober 2019

Conceptbegroting in teken van Tilburgerschap

Het Tilburgs college presenteerde op 7 oktober de voorgestelde begroting 2020 aan de raad. Gezonde en gelukkige inwoners, nu en in de toekomst, staan daarin centraal. Het college wil bouwen aan een stad waarin iedereen meetelt en meedoet.

En extra aandacht en ondersteuning geven aan wie dat echt nodig heeft. Want juist daar worden de mensen geraakt die naast hulp van hun medeburgers steun van de overheid hard nodig hebben. Dat is een flinke opgave in een tijd waarin het Rijk te weinig zorgbudget beschikbaar stelt.

Schouders

Het college roept inwoners en organisaties op om samen met de gemeente de schouders te zetten onder de verdere ontwikkeling van Tilburg, tot 'Tilburgerschap': goed burgerschap. De overheid is er voor iedereen en doet dus mee. En dat geldt ook andersom: inwoners zijn onderdeel van de stad en doen dus mee.

Bij het verbeteren van de leefbaarheid werkt de gemeente nauw samen met bewoners en organisaties. Initiatieven krijgen de ruimte. Waar beleid en regels snelle uitvoering in de weg zitten, kijken we of we die (tijdelijk) buiten werking kunnen stellen. Dat doen we samen met inwoners, onder andere in de wijken Noord, West en Groenewoud. Iedereen staat aan de lat om de openbare ruimte in de buurten schoon, heel, groen en veilig te houden. Het college wil strenger handhaven op asociaal gedrag dat hiermee in strijd is. En zet in op het weerbaar maken van de stad tegen ondermijning en het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Het college ziet duurzame werkgelegenheid als fundament voor een brede welvaart. Op cultureel gebied gaat het college door op de ingeslagen weg. Daarnaast zet het college in op het versterken van de gezondheid en bestaanszekerheid van de Tilburgers. En het college investeert blijvend in een klimaatneutrale en klimaat-bestendige stad. Daarbij is er geld om de openbare ruimte schoner, heel, groen en veiliger te maken. Ook komen er extra investeringen in verkeers¬veiligheid.

Stijgende vraag

Net als in veel andere gemeenten is er ook in Tilburg zorg over het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting. Dit heeft te maken met een stijgende vraag naar zorg en ontoereikende budgetten die gemeenten hiervoor van het Rijk krijgen. Al vanaf het begin van de bestuursperiode wordt naar mogelijkheden gezocht om beschikbaar geld effectiever in te zetten. De eerste positieve resultaten daarvan zijn al zichtbaar. Daarnaast zal het college blijven lobbyen om aanvullende middelen en beleidsruimte te krijgen, waardoor we onze gemeentelijke taken nog beter uit kunnen voeren.

Ontwikkeling

Ondanks de onzekerheden vanuit het Rijk vindt het college het belangrijk om ook in 2020 de positieve ontwikkeling die de stad doormaakt door te zetten. Er wordt geïnvesteerd in de Spoorzone, Koningsplein en het kernwinkelgebied. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om stadsdelen beter te verbinden. Bijvoorbeeld de kennis-as tussen de universiteit en de Spoorzone. En tussen het Museumkwartier, de Spoorzone en de binnenstad. Daarnaast wordt er in Noord en Groenewoud via de PACT-aanpak gewerkt aan een brede stedelijke vernieuwing in nauwe verbinding met de aanpak op leefbaarheid, veiligheid en sociale stijging.
Om de druk op de beschikbare middelen te kunnen opvangen en de ambities mogelijk te maken, stelt het college voor om ruimte te zoeken in de gemeentelijke organisatie en een aantal diensten te beëindigen of te versoberen. Daarnaast verwachten we een inspanning van maatschappelijke organisaties en de inwoners van onze gemeente. Dat laatste doen we door een beperkte verhoging van de woonlasten (ongeveer gelijk aan de inflatie).
De conceptbegroting is te vinden via programmabegroting-2020.tilburg.nl en wordt op 11 en 14 november besproken en vastgesteld in de gemeenteraad.

Meer weten over gemeenten? Klik dan op de volgende link

Gerelateerd