Ga terug

26 augustus 2019

College presenteert Koersdocument Bacaertlant aan raad

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het ‘Koersdocument Bacaertlant’ met daarbij voorwaarden voor de verdere uitwerking. Dit wordt nu ter beoordeling aan de raad voorgelegd. Het koersdocument geeft de richting en ambities aan voor de woningbouwontwikkeling in het gebied aan de noordoost zijde van Goirle. Het gebied wordt begrensd door de Oostplas, de A58, de bebouwing van Boschkens en de Rillaersebaan.

Het koersdocument schetst een wijk met een groen en dorps karakter, passend bij Goirle. Het wordt een royaal opgezette wijk met veel groen. De wijk kent een hoog ambitieniveau op het gebied van energie, ecologie en duurzaamheid. De ambitie is om een energie neutrale wijk te realiseren. Eén van de uitgangspunten van het Koersdocument is dat Primagaz vertrekt.

Woningen De eerste fase is het gebied ten westen van de Abcovenseweg, tussen de A58 en de Rillaersebaan. Hier zijn 400 tot 420 woningen gepland. Alle categorieën woningen komen aan bod: rij-, 2-onder-1-kap-, en vrijstaande woningen en ook een beperkt aantal appartementen. Er komen ook sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De planning is dat in 2021 de uitgifte van bouwrijpe kavels en de verkoop van woningen start.

Totstandkoming Koersdocument Bakertand BV heeft het ‘Koersdocument Bacaertlant’ opgesteld. Het koersdocument is tot stand gekomen na overleg met het zogenaamde ‘planteam’. Dit bestaat uit een vertegenwoordiging van bewoners uit het gebied, de omliggende wijken, het Biodiversiteitsteam en DuurzaamRielGoirle.

Het gebied 1 januari 2018 vond een grenscorrectie plaats. Het gebied Bakertand ging hiermee terug naar Goirle. Met de gemeente Tilburg werd de afspraak gemaakt dat in Bakertand woningen gebouwd worden. Bakertand BV (gemeente Tilburg) neemt hiervoor het initiatief. Bakertand BV is eigenaar van veel gronden in het gebied.

Het vervolg Op 27 augustus presenteert het college het Koersdocument Bacaertlant aan de gemeenteraad tijdens de beeldvormende raadsvergadering. Daarna wordt het nog oordeelsvormend en vervolgens besluitvormend behandeld. Als de raad instemt met het koersdocument, wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierna vindt een informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Goirle plaats. Het Koersdocument Bacaertlant is te raadplegen via www.goirle.nl

Gerelateerd