11 december 2019

Bijna 5 miljoen euro naar verkeersveiligheid en betere fietsbereikbaarheid

De gemeenten in Noordoost-Brabant investeren ook in 2020 samen met de provincie Noord-Brabant in betere infrastructuur voor openbaar vervoer, verkeersveiligheid, fietsvoorzieningen en vlotte doorstroming van verkeer.   De provincie Noord-Brabant en gemeenten in Noordoost-Brabant maken in 2020 geld vrij voor betere en veiligere wegen, extra fietspaden en gedragsmaatregelen. Op 28 november jl. stelden de regiobestuurders verkeer en vervoer een uitgebreid maatregelenpakket vast. Regio Noordoost Brabant zal de uitvoering van de projecten coördineren. Gedeputeerde Staten moet nog besluiten over het totale pakket. Brabant gaat voor NUL verkeersdoden In 2020 komt een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan. In Brabant zetten we daarmee verder in op een betere verkeersveiligheid en dragen we bij aan de ambitie ‘nul verkeersdoden’. Regio Noordoost Brabant heeft met het plan ingestemd. Met dit nieuwe plan sluit Noord-Brabant – en dus ook onze regio – zich aan bij landelijke projecten die zich richten op actuele thema’s zoals normvervaging en afleiding.   Campagnes en programma’s Alle gemeentes in de regio maken zich hard voor goede verkeersveiligheid door verschillende acties en campagnes in te zetten zoals de ‘BOB’ campagne of verkeerseducatieprogramma’s op scholen en schoolopvang. Daarnaast voeren meerdere gemeenten projecten uit samen met onder andere lokale VVN-afdelingen en ouderenbonden.   Betere bereikbaarheid en leefbaarheid Met de maatregelen werken de gemeenten in Regio Noordoost Brabant aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Een aantal bijzondere projecten springt eruit. Zo gaan in Meierijstad kinderen aan de slag met het naar school brengen en weer ophalen van hun ouders. Tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven komt een onderzoek naar een nieuwe snelfietsroute. In Uden willen werkgevers hun werknemers met andere vervoersmiddelen naar het werk laten komen (i.p.v. de auto). Ook komt er een studie naar uitwijkroutes van de Rijkswegen in geval van calamiteiten. Infrastructuur Een paar in het oog springende infrastructurele projecten zijn de maatregelen van de gemeente Heusden om de fiets te stimuleren en het initiatief van ’s-Hertogenbosch om de NS-bussen aan het Centraal Station op een andere plek een halte te geven. Hierdoor wordt het verkeer minder gehinderd. Daarnaast wordt de kruising Orthenseweg-Aartshertogenlaan aangepakt. Ook komen er in verschillende gemeenten fietsstraten, -paden en -voorzieningen bij. Op het gebied van openbaar vervoer gaan verschillende gemeenten investeren in fietsparkeren.   Samenwerking Regionaal samenwerken betekent meer samenhang bij het werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Sinds 1 januari 2017 werken regio ’s-Hertogenbosch en Regio Noordoost Brabant bestuurlijk samen als één regio aan de mobiliteit. We zitten samen aan tafel met de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Politie Oost-Brabant.

Gerelateerd