15 maart 2022

Bezoek minister Hugo de Jonge aan Eindhoven

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “De regio Eindhoven is een kansrijke regio, maar ook hier is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Tot en met 2040 moeten in de regio 62.000 woningen verrijzen. In het stationsgebied zijn dat er in totaal 9000. Dat betekent dat hier met meer tempo en meer regie, meer betaalbare woningen worden neergezet.” Dat zei hij maandag 14 maart 2022 na een fietstocht door Internationale Knoop XL (Fellenoord) en Oud-Woensel in Eindhoven.

Het bezoek stond in het teken van de groei van de Brainportregio en de  woonopgave in de stad. Woensel-Zuid is door het Rijk aangewezen als een van de 16 ‘stedelijke vernieuwingsgebieden’. Vorig jaar hebben de burgemeesters van de steden met deze gebieden het manifest ‘Kom op voor de kwetsbare gebieden’ aangeboden aan het Kabinet.

Investering van meer dan 1 miljard nodig voor woningbouw en mobiliteit

De aantrekkingskracht van Eindhoven is groot. Zowel nationaal als internationaal. Net zoals andere steden heeft ook Eindhoven een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Wat Eindhoven onderscheidt van andere steden is dat het de centrumstad van de Brainportregio is, met bedrijven als ASML, Philips, VDL en hun waardeketens van duizenden kennisintensieve en maakbedrijven binnen en buiten de regio, dé nieuwe motor van de Nederlandse economie. De economie groeit extreem snel en daarmee ook de vraag naar personeel. Het bouwen van woningen op korte- middellange en lange termijn is, daarom urgent en noodzakelijk. Voor alle jongeren die in hun eigen stad aan hun toekomst willen bouwen of voor (jonge) gezinnen die een volgende stap in hun wooncarrière willen zetten. Maar ook voor  al die instromers en (inter)nationals die in Brainport Eindhoven komen studeren en werken. Mensen die de regio hard nodig heeft om samen met de Eindhovenaren alle openstaande vacatures in te vullen.

Brainport staat in de startblokken

Het bouwen van voldoende en betaalbare woningen is dé randvoorwaarde om de groei van de kennisintensieve maakindustrie en daarmee duurzame economische groei voor heel Nederland mogelijk te maken. Dit gaat niet zonder investeringen in mobiliteit. Minister Hugo de Jonge is één van de belangrijke ministers in de integrale investeringsagenda (innovatie, talent en woon- en leefklimaat) die we aan het ontwikkelen zijn. In het coalitieakkoord staat: Samen met de Brainportregio ontwikkelen we de mainport-status door. De onderzoeken en het rekenwerk daarvoor zijn gedaan; bedrijven, kennisinstellingen, 21 overheden én de provincie staan in de startblokken om te leveren. Voor de Brainportregio en voor de economie van Nederland. Het wachten is op de investeringsbeslissing op het onderdeel van woon- en leefklimaat. Om deze opgave te realiseren zijn er forse investeringen nodig.

Programma leefbaarheid en veiligheid

Een groeiende stad vraagt niet alleen investeringen op economisch vlak, maar ook op maatschappelijk niveau. Om een kloof tussen arm en rijk tegen te gaan is het belangrijk om aandacht te hebben voor de meest kwetsbare gebieden in onze stad. Ieder gebied kent zijn eigen opgaven. Daarom is het brede integrale aanpak en het kunnen toepassen van maatwerk noodzakelijk om o.a. woonkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en armoede, ondermijning, onderwijsachterstanden terug te dringen.

Daarom willen de  burgemeesters van de 15 Manifest-steden (met 16 ‘stedelijke vernieuwingsgebieden)en betrokken (lokale) partners samen de volgende stap zetten. Eindhoven is met Woensel-Zuid een van deze steden. Gezamenlijk oproep aan het Rijk is om niet alleen de ingeslagen weg voort te zetten, maar ook om daar bovenop een extra en structurele inspanning te doen die deze gebieden zo hard nodig hebben. We zijn blij dat het programma leefbare en veilige wijken expliciet is opgenomen in het regeerakkoord. Hiermee kunnen deze kabinetsperiode de eerste stappen worden gezet, maar op termijn zijn forse en structurele middelen nodig om echt een verschil te maken. Het aanpakken van de problematieken in de kwetsbare wijken is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dit vraagt om een lange adem. Alleen een integrale en gebiedsgerichte aanpak, die een generatie lang wordt volgehouden, biedt perspectief om de leefbaarheid en veiligheid in deze gebieden op niveau te brengen en ervoor dat te zorgen dat iedereen in de wijk mee kan doen en zich kan ontwikkelen.