Ga terug

3 juni 2020

Financieel & JuridischNieuws

Accountantsverklaring NOW nodig vanaf 100.000 euro – door SalarisNet

Organisaties die een beroep doen op de NOW-regeling hebben een accountantsverklaring nodig als het ontvangen voorschot 100.000 euro of meer bedraagt. In een brief aan de Tweede Kamer legt minister Koolmees de regels uit.

Koolmees meldde eerder al dat hij op een later moment nog met specifieke regels zou komen over onder welke grens een accountantsverklaring niet wordt vereist. Uiteindelijk is gekozen voor twee grenzen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de reguliere grens van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking.

Voorschot

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan 125.000 euro, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van 125.000 euro of meer een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan 100.000 euro hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op 125.000 euro of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen komt er een online tool beschikbaar waarmee een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.

Concerns en werkmaatschappijen

Bij deze bedragen wordt telkens uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. De controle door de accountant is immers van belang voor het vaststellen van de omzetdaling, en die wordt op dat niveau beoordeeld. Bedrijven die gebruik maken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen zullen altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.

Standaard verklaring

Samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants worden de inhoud en richtlijnen voor de accountantsonderzoeken vastgesteld, middels een accountantsprotocol en standaarden. Naar verwachting zal de meerderheid van de bedrijven overigens geen accountantsverklaring nodig hebben, omdat voor veel bedrijven sprake is van subsidiebedrag onder de 125.000 euro of een voorschot onder de 100.000 euro. Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen op loonheffingennummer blijkt ongeveer 10% van het aantal bedrijven 100.000 euro of meer aan voorschot te ontvangen.

Controle

Deze 10% van de bedrijven ontvangen ongeveer 66% van het totale voorschot. Dat betekent echter niet dat er in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is geen controle plaatsvindt. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. Ook heeft de werkgever de verplichting onverwijld melding te doen indien duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet, bijvoorbeeld als de omzetvermindering zich toch (vrijwel) niet voordoet. Indien er bij de aanvraag geen accountantsverklaring wordt overlegd die voldoet aan de vereisten terwijl een werkgever hier wel toe verplicht is, krijgt een werkgever 14 weken de tijd om alsnog een (juiste) accountantsverklaring te overleggen. Indien hij hier niet aan voldoet dan zal de subsidie op nihil worden vastgesteld.

Steekproef

De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. In alle gevallen zullen de aanvragende werkgevers bij het verzoek tot vaststelling gevraagd worden te bevestigen dat zij de aanvraag naar waarheid hebben ingevuld en te verklaren dat er geen sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Ook zal de aanvragende werkgever moeten verklaren dat hij zich bewust is dat verder onderzoek gedaan kan worden in geval van (vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling. Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.

Dit artikel is eerder verschenen op SalarisNet.nl. Het is met toestemming herplaatst.

Bron; Coronakrant.nl

Gerelateerd