17 november 2023

Financieel & Juridisch

Aandeel WW’ers dat doorstroomt naar bijstand laagste in 5 jaar

In Zeeland stroomden in 2022 160 mensen (3,7%) na beëindiging van hun WW-uitkering uit naar een bijstandsuitkering. Dat is de laagste doorstroom naar de bijstand in de afgelopen 5 jaar. Het doorstroom percentage is het laagste voor 55-plussers, maar een daling is zichtbaar voor bijna alle andere leeftijdsklassen. Dit komt onder andere door de kansen die krappe arbeidsmarkt biedt en door de extra hulp die mensen kunnen krijgen als het einde van hun WW-uitkering in zicht komt.

Krappe arbeidsmarkt biedt kansen
De zeer krappe arbeidsmarkt biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor maken steeds minder mensen gebruik van een bijstandsuitkering vanuit een WW-uitkeringsituatie. In 2022 liep van 4.460 mensen de WW-uitkering af. Daarvan stroomden 160 mensen (3,7%) door naar een bijstandsuitkering. Dat is het laagste aantal in 5 jaar (zie afbeelding 1). UWV zet zich in om dit aantal zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door intensiever contact te onderhouden met werkzoekenden en door extra begeleiding te bieden aan mensen van wie de WW-uitkering binnenkort afloopt. Ook organiseert UWV banenmarkten, matching-bijeenkomsten en andere evenementen waar mensen geholpen worden om werk te vinden.

Meer 55-plussers aan het werk en minder doorstroom naar de bijstand na de WW
Voor bijna alle leeftijdsklassen geldt dat de doorstroom vanuit de WW naar bijstand is afgenomen, maar voor de 55-plussers is doorstroom percentage het laagste in 2022. Bij de 55-plussers daalde het aandeel mensen dat na afloop van de WW een bijstandsuitkering kreeg van 3,3% in 2018 naar 2,2% in 2022. Dat percentage is laag, ook vergeleken met jongere leeftijdsklassen. Dat komt onder andere doordat 60-plussers vaker in aanmerking komen voor regelingen en andere uitkeringen die gunstiger kunnen uitpakken dan een bijstandsuitkering1. Bijvoorbeeld WW’ers die bij de start van de werkloosheid minimaal 60 jaar en 4 maanden oud waren, kunnen na afloop van de WW in aanmerking komen voor een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen). In 2022 kreeg 8,2% van de 60-plussers bij wie de WW-uitkering was beëindigd een IOW-uitkering in Zeeland. Maar ook de kansen op een baan na afloop van de WW zijn voor 55-65 jarigen verbeterd: 58% van mensen met een WW-uitkering stroomde uit naar werk. In 2018 bedroeg de uitstroom nog 54,4% onder de 55-plussers.

Doorstroom WW-bijstand procentueel hoger in Zeeland
Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam nam in alle arbeidsmarktregio’s af. Er zijn wel verschillen tussen regio’s. Zo is de doorstroom van WW naar de bijstand in Zeeland procentueel (3,7%) hoger ten opzichte van Nederland (2,9%). Echter, omdat het aantal WW’ers in Zeeland laag is, gaat het in absolute aantallen om slechts 160 personen. Er zijn meerdere redenen voor de verschillen tussen regio’s. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die in grote steden wonen of in wijken met een lage sociaaleconomische status na afloop van de WW vaker in de bijstand terecht komen dan gemiddeld.

Bredere hulp en ondersteuning voor werkzoekenden
UWV werkt nauw samen met andere partijen om Zeeuwen weer aan het werk te krijgen. Zo is Addy de Feijter (58) sinds kort weer aan de slag door een nauwe samenwerking met Tempo Team. Addy was al langere tijd heel actief in allerlei verschillende branches op zoek naar een baan en vloog naar haar zeggen tegen de muren op. “Ik voel me zo nutteloos nu ik geen werk heb. Ik zou dolgraag weer in een laboratorium werken net als wat ik vroeger deed”, aldus de Zeeuwse. Door de enorme motivatie van Addy heeft het UWV contact opgenomen met Tempo Team voor een vacature bij Eurofins die daar open stond. Na een goed gesprek kon Addy al snel aan de slag. UWV en Tempo Team hebben na deze succesvolle match een kijkje genomen op de werkvloer en hebben kennisgemaakt met haar teamleider en manager. Beide heren zijn erg tevreden over haar inzet en motivatie. Bovendien troffen zij een stralende Addy aan die elke dag fluitend naar haar werk gaat en de nieuwe werkzaamheden snel eigen heeft gemaakt.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In oktober 2023 werden er in Zeeland 2.519 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 2,3% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met oktober 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Zeeland met 7,4%. In Nederland steeg het aantal het WW-uitkeringen de afgelopen maand licht met 0,4%. In aantallen was de grootste stijging in Zeeland in de uitbranche en horeca sector.