Partner

1 juni 2022

Tech, Ict & Smart

Wederom uitstekend jaar voor Janssen de Jong Groep

Ondanks de coronapandemie en de geopolitieke spanningen in de wereld kijkt Janssen de Jong Groep terug op een succesvol jaar. Haar transformatie naar partner in de vastgoedcyclus met focus op circulariteit werpt zijn vruchten af. Er zijn veel mooie projecten gerealiseerd op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling. Het bedrijf presteert niet alleen financieel uitstekend, maar scoort ook goed op het gebied van klanttevredenheid en werkplezier.

Janssen de Jong Groep realiseerde in 2021 bedrijfsopbrengsten van € 461 miljoen. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2020. De nettowinst kwam uit op € 18,1 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2020 van € 17,4 miljoen. Het netto resultaat stijgt met circa 4%. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december € 42 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2020 een mutatie is van € 11 miljoen.

Kerncijfers
  • Bedrijfsopbrengsten: € 461 miljoen (2020: € 391 miljoen) 

  • Operationeel resultaat (EBIT): € 22 miljoen (2020: € 25 miljoen)

  • Resultaat na belasting: € 18 miljoen (2020: € 17 miljoen)

  • Solvabiliteit: 44% (2020: 41%)

Circulaire ambitie

Janssen de Jong Groep wil haar CO2-footprint omlaag brengen. Mede om dat doel te behalen is in 2021 New Horizon Urban Mining verwelkomd binnen de Groep. Hierdoor heeft Janssen de Jong Groep de hele vastgoedcyclus - nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie en herontwikkeling -  onder één dak. Door toevoeging van deze Urban Mining tak wordt verdere invulling gegeven aan de grote ambitie om circulair te bouwen. Concreet gebeurt dit door bruikbare materialen die door New Horizon worden geoogst uit bestaand, onbruikbaar vastgoed te hergebruiken in projecten binnen de bouwbranche en door dochterondernemingen van Janssen de Jong Groep. De uitrol van circulair beton is hier een goed voorbeeld van.

Geografische spreiding

Ook Van Zanten Bouw is in 2021 verwelkomd binnen Janssen de Jong Groep. Met deze overname verbetert de geografische spreiding in Rotterdam, een regio waar de Groep graag meer wil groeien. Daarnaast hebben Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong Projectontwikkeling vestigingen geopend in Utrecht en Arnhem. Dit leidt tot een verdichting van het netwerk en verkleint de afstand tussen de vestigingen in Son en Breugel en Hengelo. 

Medewerkers

In 2021 is een medewerkersbetrokkenheidonderzoek gehouden met zeer positieve uitkomsten. Ondanks de lockdowns en andere beperkende maatregelen voelden medewerkers zich meer betrokken en meer tevreden in hun werk dan in het vorige onderzoek van 2018. 

Om medewerkers te binden en boeien investeert Janssen de Jong Groep veel in kennisdeling en opleidingen. Het groepsbreed opgezette Young Potential Development Program en het Future Proof Leadership programma maakt dat deelnemers uit verschillende clusters elkaar tegenkomen en een netwerk kunnen vormen. Daarnaast wordt in 2022 de Janssen de Jong Academy gelanceerd: een online kennisplatform voor de continue ontwikkeling van medewerkers en de onboarding van nieuwe medewerkers.

In 2021 zijn opnieuw flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering waardoor medewerkers met dezelfde BIM-software werken. In 2022 wordt de consolidatiesoftware vernieuwd en wordt er toegewerkt naar een uniform datanetwerk.

Dilemma’s en Speak Up!

Janssen de Jong Groep heeft in het afgelopen jaar een nieuwe gedragscode gelanceerd die richtinggevend is en gesprekken over dilemma’s aanmoedigt binnen de organisatie. Gesprekken over bijvoorbeeld (on)gewenst gedrag en wat te doen bij vermoedens van fraude. Om dit soort gesprekken te stimuleren, is de app Speak Up! geïntroduceerd. 

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor 2022 zijn vooralsnog positief. Er liggen veel mooie projecten in het verschiet: de pijplijn voor de komende twee jaar is goed gevuld. Er ligt daarnaast een grote opgave om de woningnood in Nederland aan te pakken. Ook daar hoopt Janssen de Jong Groep volop aan te kunnen bijdragen. Ook de inzet van de in 2021 aangeschafte 3D printer op Curaçao is veelbelovend om het produceren van betaalbare woningen mogelijk te maken. Maar, de geopolitieke spanningen in de wereld kunnen voor onverwachte effecten zorgen. Op dit moment worden we geconfronteerd met stijgende materiaalprijzen, hoge transportkosten, lange levertijden en onzekerheid over leveringen. Hierdoor is het lastig om nauwkeurige voorspellingen te doen. We verwachten voor 2022 minimaal een gelijkblijvende omzet en netto resultaat als in 2021.