29 april 2022

Voortgang formatieproces gemeente Heeze-Leende

Direct na de verkiezingen is de nieuwe gemeenteraad van Heeze-Leende meerdere keren met elkaar in gesprek gegaan om afspraken te maken over de nieuwe bestuursperiode.

Iedereen was het erover eens dat we dat met zijn allen samen willen gaan doen (opstellen van een raadsprogramma en niet langer volgens het coalitie-oppositie model) en wel op de volgende manier en volgorde:

1. WAT vinden we in de komende periode heel erg belangrijk om te gaan realiseren;

2. HOE moet dat dan aangepakt of uitgewerkt gaan worden;

3. WIE zijn voor de verdere uitvoering van het raadsprogramma het meest geschikt om dat als wethouder voor de raad te gaan organiseren;

Het raadsprogramma is nu in concept nagenoeg gereed en daaruit is gebleken dat er een grote mate van eenduidigheid is over wat we willen gaan realiseren. Tevens ook ten aanzien van het “HOE” is er brede instemming . Ook hebben we samen onderkend dat op een aantal specifieke onderdelen toch nog aanvullende informatie en meer achtergrond nodig is, alvorens tot een definitief standpunt te komen. Het raadsprogramma wordt geen dichtgetimmerd verhaal. Er is ruimte voor verschil van opvatting en voldoende voer voor discussie en debat blijft nadrukkelijk aanwezig.

Het opstellen van het raadsprogramma wordt over enkele dagen afgerond. Hierna zal het vanuit een doorrekening nog op realisme en uitvoerbaarheid worden getoetst (hebben we er wel genoeg geld voor en is er voldoende menskracht.)

Nu het “WAT “ en “HOE” duidelijk vorm en inhoud heeft gekregen, is vervolgens ook al met elkaar besproken over het “WIE”. M.a.w. welke personen voor de functie van wethouder in aanmerking komen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad is voor het voorstel dat mevrouw Maaike van Breugel en de heren Jan de Bruijn en Robert Groenewoud namens de raad (en niet namens een specifieke fractie) naar voren geschoven zullen worden. Vervolgens kunnen ze op 9 mei 2022 benoemd worden als wethouder! Aansluitend kunnen zij samen met burgemeester Paul Verhoeven de portefeuilles verdelen en aan de slag gaan. Samen de goede dingen doen voor onze inwoners, verengingen, ondernemers en instellingen, want dat blijft het allerbelangrijkste van alles.

Het raadsprogramma zelf zal – nadat kennis is genomen van de doorrekening – op een later moment door de gemeenteraad besproken worden. Er is dan nog ruimte om het raadsprogramma bij te stellen en uiteindelijk vastgesteld te worden. Hierna vormt dit raadsprogramma de definitieve opdracht aan het nieuwe college van B & W en de ambtelijke organisatie.