Partner

10 mei 2023

Financieel & JuridischInnovatie & Duurzaamheid

Toekenning subsidie aan landbouwprojecten voor innovaties

Van 15 september tot en met 31 oktober 2022 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regelingen ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’. Er zijn voor de reguliere regeling in totaal 375 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim € 11,5 miljoen. GS hebben besloten aan 115 projecten subsidie toe te kennen, waarmee een bedrag van €3 miljoen wordt verdeeld.

Door het groot aantal aanvragen moest er een loting plaatsvinden in de gemiddelde puntencategorie 19, de hoogste categorie. Aanvragen werden door een onafhankelijke commissie behandeld en gescoord.

Een aantal voorbeelden
Projecten die subsidie ontvangen investeren dit in het innoveren van de landbouwsector. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit (voldoende verschillende dier- en plantsoorten). Hierbij valt te denken aan robotisering, systemen voor structuur behoud in de bodem en elektrische voertuigen gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten.

De inzet van robots wordt voornamelijk gebruikt om ziekten/plagen/onkruiden te herkennen en op duurzame wijze bestrijden. Op deze manier wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderd en er vinden minder tot geen emissies naar bodem, water en lucht plaats, waardoor er een positieve bijdrage is aan de biodiversiteit en de milieudruk sterk verminderd.

Systemen voor structuur behoud in de bodem zijn onder andere luchtdrukwisselsystemen en rupsen. Door deze technieken wordt bodemverdichting tegen gegaan waardoor productierisico's worden verminderd en de bodemvruchtbaarheid in stand blijft. Een betere bodemvruchtbaarheid zorgt er voor dat de biodiversiteit kan worden behouden.

Elektrische voertuigen worden ingezet voor het verrichten van werkzaamheden in de land- en tuinbouw, waarbij de aandrijving is voorzien van een elektromotor, waarbij voor de opslag van energie een of meerdere accu’s worden toegepast. Door de elektrische aandrijving van mobiele voertuigen wordt energiebesparing bevorderd en worden geen tot nauwelijks fossiele brandstoffen gebruikt waardoor er minder emissies naar de omgeving zij. Het draagt bij aan de gewenste energietransitie zoals ook gekoppeld aan de Klimaatafspraken van Parijs. Er worden per saldo minder broeikasgassen uitgestoten. Door de vermindering van broeikasgassen is er per saldo minder neerslag op de bodem, water en emissies naar lucht dat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit en de leefomgeving.

Over de subsidieregelingen
‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’ zijn twee regelingen waarvan de helft van het bedrag wordt verstrekt door de Provincie Zeeland en andere Zeeuwse overheden. De andere helft komt uit het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling).

De toekenning van de subsidie voor de Water-regeling gebeurde in april.