21 december 2022

Lifestyle

Milieumonitor 2021: minder CO2 uitstoot en verbetering luchtkwaliteit op haven- en industrieterrein Moerdijk

De jaarlijkse Milieumonitor Moerdijk laat op de thema’s energie en luchtkwaliteit verbeteringen zien. De CO2 uitstoot is met 0,18 miljoen ton gedaald tot een totaal van 4,53 miljoen ton CO2 in 2021. Bedrijven stoten daarnaast minder stikstofoxiden, minder zwaveldioxiden, minder methaan en minder fijnstof uit. Naast de daling in verbruik van aardgas en een verbetering van de luchtkwaliteit is er een toename van de hoeveelheid geproduceerd afval.

De milieubelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt sinds 2000 elk jaar gemeten. In totaal worden zeven thema’s gemonitord. Dit zijn: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. Daarnaast is er in 2021 wederom geïnventariseerd hoe bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bezig zijn met het werken aan een circulaire economie.

Annemiek Govaart, adviseur Milieu en Duurzaamheid bij Havenbedrijf Moerdijk, is positief over het resultaat: “Een afname van 0,18 miljoen ton CO2 is nog niet de daling die we zouden willen zien voor Moerdijk. Maar als je ziet dat de CO2 uitstoot in de rest van Nederland over het algemeen juist is toegenomen, maken wij stappen de goede kant op”. De Milieumonitor laat zien waar het ook beter kan. De hoeveelheid geproduceerd afval is ten opzichte van 2020 toegenomen. Ook het thema geluid blijft een aandachtspunt. “Sinds de jaarlijkse milieumeting, lukt het iedere keer om op nagenoeg alle thema’s te verbeteren. Maar we moeten ook kritisch zijn. Als het gaat om duurzaamheid willen we tot de top van Europa behoren, dus dan moeten we blijven verbeteren.”

Hieronder staan in het kort de belangrijkste conclusies. De volledige rapportage Milieumonitor 2021 is hier te vinden en de bijlagen bij het rapport hier.

De belangrijkste resultaten per thema:

– Energie: productie van duurzame elektriciteit gelijk, toename van olie, afname van gas
In 2021 is meer gebruikgemaakt van de fossiele brandstof olie (+50%) en minder van aardgas (-27%). De hoeveelheid door bedrijven zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit is in 2021 vrijwel gelijk aan 2020 en bedroeg iets minder dan een miljoen MWh.

– Lucht: minder CO2-uitstoot en lichte verbetering luchtkwaliteit
De uitstoot van CO2 door bedrijven is licht gedaald ten opzichte van 2020 (-4%). De normen voor fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en benzeen zijn wederom niet overschreden. De gemeten waarden op de meetstations zitten nog steeds ver beneden de Europese normen.

– Water: toename drinkwaterverbruik
Het drinkwatergebruik is in 2021 gestegen (7%) ten opzichte van 2020. Het gebruik van industriewater is gelijk gebleven ten opzichte van 2020. In 2021 is iets meer afvalwater geproduceerd dan in 2020.

– Afval: toename van totaal geproduceerd afval
In 2021 is er een toename te zien van de hoeveelheid geproduceerd afval. In totaal werd er in 2021 meer dan 3,3 miljoen ton geproduceerd. Meer dan 80% hiervan is nuttig hergebruikt door recycling, energieterugwinning en afvalscheiding.

– Geluid: geluidbelasting heeft de grenzen bereikt
De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk richting de omliggende omgeving bleef in 2021, net als voorgaande jaren, binnen de grenzen van de gestelde norm. Geluid is, net als voorgaande jaren, wel een aandachtspunt, omdat de grenswaarden nagenoeg zijn bereikt.

– Natuur: monitoring wijst op versterking van natuurwaarde Tweejaarlijks wordt gemonitord hoe het gaat met de dier- en plantsoorten waarvoor de Provincie NoordBrabant in 2019 een ontheffing heeft verleend. Uit de monitoring voor 2021 blijkt een toename van het aantal bevers en nestende meeuwenpopulaties. Ook is er een enorme toename van het aantal groenknolorchis waargenomen.

– Milieuklachten: afname van het aantal klachten
In 2021 is een daling in het aantal milieuklachten geconstateerd ten opzichte van 2020. Klachten over geur zijn nog steeds overheersend, maar liefst 88 klachten kwamen hierop binnen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

– Circulariteit: een aanzienlijk aantal bedrijven geeft invulling aan circulaire economie
Net als in de milieumonitor van 2020 is er in 2021 gerapporteerd over het thema circulariteit. De verzamelde gegevens zijn afkomstig uit een enquête. De meeste bedrijven (79%) geven aan dat het onderwerp circulariteit meeweegt in hun toekomstplannen voor de bedrijfsvoering. Ongeveer 75% van de ondervraagden geeft aan oog te hebben voor recycling of hergebruik van materialen in de bedrijfsvoering.

Bronnen
De input voor de milieumonitor is grotendeels afkomstig van 19 grote bedrijven die jaarlijks een elektronisch milieuverslag (eMJV) moeten indienen. Ook gegevens van Brabant Water, het luchtmeetnet en overige partijen zoals de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant worden meegenomen. De resultaten van de metingen en aanvullende enquêtes worden jaarlijks vastgelegd in de Milieumonitor Moerdijk. Deze wordt opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden van de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk.