15 februari 2022

mobiliteit

Fasering aanleg snelfietsroute Uden – Veghel

De realisatie van de snelfietsroute Uden - Veghel gaat in fasen gebeuren. Het college van Meierijstad heeft dat besluit genomen omdat ze de risico’s op die manier kan beheersen én tegelijkertijd voortgang kan behouden in de start van de aanleg. Als eerste zijn de delen noord (Mariaheide) en midden (kern Veghel) aan de beurt.

Onzekere factoren-Rijkswaterstaat stelt hogere eisen dan voorheen. De Gazellebrug die verplaatst zou worden moet omhoog kunnen; Vanwege ongevallen elders in het land moet de aanvaarbeveiliging van de brug aan strengere eisen voldoen. Dit alles heeft een kostenstijging tot gevolg die het budget dat gemeente en provincie eerder beschikbaar hebben gesteld, vér te boven gaat. Daarnaast is de reconstructie van de N279 de komende tijd nog onzeker nu de Raad van State het inpassingsplan vernietigd heeft. Dit zijn de belangrijkste redenen voor het college om nu bij te sturen en de aanleg te faseren.

Risico gestuurde en gefaseerde aanpak-Het definitief ontwerp is in samenwerking met belanghebbenden tot stand gekomen en vastgesteld. Het college wil voortgang boeken waar mogelijk, óók om naar de aanwonenden van de route duidelijkheid te scheppen. Daarom brengt het college de bestemmingsplannen voor het noordelijke en middendeel van het tracé nu in procedure. Met deze keuze hoopt het college dat vanaf het najaar van 2022 de schop in de grond gezet kan worden. Wethouder Harry van Rooijen: “En uiteindelijk kan het resterende zuidelijke tracédeel over Zuid-Willemsvaart en De Dubbelen hier altijd goed op aangesloten worden. Dat kan dan in principe nog op 2 manieren: met of zonder verplaatsing van de Gazellebrug. Beide varianten zijn destijds immers als goed beoordeeld. Daarover maken we later, samen met de raad, de balans op; als er meer duidelijkheid is over de N279 en het resterende budget.” Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen van 17 februari tot 31 maart voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis in Veghel. Ze zijn ook online te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Aantrekkelijk, snel en comfortabel-De snelfietsroute Uden-Veghel verbindt straks de woon-, werk- en centrumgebieden van de gemeenten Uden en Veghel voor fietsers, evenals de natuurgebieden het Groene Woud en de Maashorst. Zo ontstaat een aantrekkelijke, snelle, comfortabele en veilige route voor inwoners,