29 oktober 2020

Nieuws

Coronacrisis van grote invloed op Brabantse arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt, ook in de provincie Noord-Brabant. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich naar verwachting voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. De provincie Noord-Brabant kent een ruime verscheidenheid aan werkgelegenheid in de diverse arbeidsmarktregio’s. West-Brabant en Midden-Brabant onderscheiden zich op het gebied van de transport en logistiek, terwijl Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel vooruitstrevend zijn in de voedingsmiddelen- en hightechindustrie en de ICT. Sectoren die in geheel Brabant sterk vertegenwoordigd zijn, zijn de zakelijke dienstverlening, zorg & welzijn en detailhandel. Nagenoeg alle sectoren worden in meer of mindere mate geconfronteerd met een afname van de werkgelegenheid. Het hardst geraakt worden de sectoren die ook het sterkst geraakt werden door alle coronabeperkende maatregelen, zoals horeca, detailhandel non-food, cultuur, sport & recreatie en de evenementenbranche. Sectoren die mogelijk niet of nauwelijks te maken krijgen met een afname van het aantal banen zijn onder meer zorg & welzijn, onderwijs, ICT en bouwnijverheid.

Toename WW-uitkeringen en afname vacatures

Vooral in de eerste maanden van de crisis, maart, april en mei, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen fors toe. In Noord-Brabant werden in deze maanden in totaal 22.400 nieuwe WW-uitkeringen toegekend, bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (+91%). In de zomermaanden stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen, met zelfs een daling in augustus en september. In Noord-Brabant bedroeg het WW-percentage eind december 2019 2,5%. In augustus 2020 was dat opgelopen naar 3,2%. Landelijk bedroeg het WW-percentage in augustus 2020 3,1%. In eerste instantie nam het aantal WW-uitkeringen vooral toe onder jongeren en flexwerkers. Later volgden ook de oudere leeftijdscategorieën. Tegelijkertijd nam het aantal ontstane vacatures in Noord-Brabant af van 49.400 in het tweede kwartaal van 2019 tot 38.900 in het tweede kwartaal van 2020. Dat was een daling van 21%. In alle beroepsklassen nam het aantal ontstane vacatures af. Vooral verkoopmedewerkers, medewerkers in de horeca, productiemedewerkers en administratief personeel werden minder gevraagd. Ook in de sector cultuur, sport en recreatie nam het aantal vacatures sterk af.

Ondanks coronacrisis nog altijd kansen op arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt nam de afgelopen periode af. Met uitzondering van Zuidoost-Brabant, waar de spanning in het tweede kwartaal van 2020 nog wel getypeerd kon worden als krap, kenden alle Brabantse arbeidsmarktregio’s een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt. Een situatie waarbij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn. Desalniettemin zijn er diverse beroepsklassen waarin nog wel degelijk sprake is van krapte. Vooral in de zorg, de techniek en de ICT hebben werkgevers nog altijd veel moeite om hun vacatures ingevuld te krijgen. Dit was al het geval voordat de coronacrisis uitbrak en ondanks het toegenomen aanbod van werkzoekenden lijkt de mismatch tussen vraag en aanbod maar mondjesmaat af te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies als programmeur, software developer, dataspecialist, monteur, calculator, verzorgde ig en verpleegkundige. Dit biedt goede kansen voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie. Omscholing is één van de mogelijkheden om de kansen op werk te vergroten.

Stijging WW verwacht

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

Lees de gehele rapportage 'Regio in Beeld' in de bijlage. Lees de overige regionale rapportages op

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/regionale-publicaties/regio-in-beeld/

Coronacrisis bij uwv