Partner

28 februari 2024

Financieel & Juridisch

Bloeiende bedrijventerreinen dankzij co-creatie ondernemers en overheid

Bedrijventerreinen hebben een ideale schaal om een sleutelrol te vervullen bij het behalen van belangrijke maatschappelijke doelen, zoals rond energie, grondstoffen, mobiliteit, milieu, water en veiligheid. Een slagvaardige samenwerking tussen ondernemers en overheid is daarbij cruciaal. Dat is ook de boodschap van het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voorgesteld wordt om samenwerking via wetgeving desnoods af te dwingen. Maar is zo’n verplichting wel nodig?

Vooropgesteld is het sowieso verstandig als ondernemers
op bedrijventerreinen zich professioneel organiseren, maar momenteel is dat bij 80% niet het geval. Gemeenten moeten bovendien aan de slag met gebiedsgericht werken en zich sterk maken voor goede publiek-private samenwerking. Vaak ontbreekt ook een gebiedsvisie. Zonder dit alles kan het lokale vestigingsklimaat onder druk komen te staan, bijvoorbeeld op gebied van energievoorziening.

Wij zien het vliegwiel vaak op gang komen als de gemeente
het initiatief neemt om ondernemers samen te brengen. Maar een kleine groep ondernemers of één grote partij kan dit ook doen. Dit proces aanjagen is precies wat VNO-NCW Co-creatie doet. De inhoud is daarbij leidend: wat willen we realiseren?
Het is bovendien belangrijk om tegelijkertijd te bouwen aan een organisatie én duurzame financiering. Bijvoorbeeld door het opzetten van professioneel parkmanagement, ondersteund met middelen uit een Ondernemersfonds of bedrijveninvesteringszone (BIZ). Mooie voorbeelden zijn er inmiddels in heel Brabant.

Zoals in Deurne, Helmond, Tilburg en verschillende andere gemeenten waar een Ondernemersfonds werd ingesteld. De financiering van zo’n fonds gaat via een opslag op de OZB voor niet-woningen of via reclamebelasting. In Eindhoven stemde vastgoedeigenaren begin 2023 voor een BIZ, op initiatief van de lokale ondernemersvereniging, waardoor er tot 2027 middelen zijn voor verbeteringen van het bedrijventerrein.

Cruciaal zijn dus samenwerking en fondsen, waarbij
ondernemers kunnen meebeslissen over de bestedingen. Kleinere bedrijventerreinen kunnen dit ook regionaal en in samenwerking met andere terreinen organiseren. Samenwerking is echter geen doel op zich, maar een middel om gezamenlijke ambities te halen. Verspil dus geen kostbare tijd aan verplichte instrumentaria, maar ga aan de slag.

Ondernemers en overheden kunnen samen meer realiseren!