1 maart 2023

Advies informateur uit Vught

Informateur Gerd Prick is 9 februari gestart als informateur in Vught. Zijn opdracht was om de politieke partijen te verkennen: hoe de politiek-bestuurlijke verhoudingen verbeterd kunnen worden en op welke wijze een stabiel gemeentebestuur gevormd kan worden.

Voor zijn opdracht heeft dhr. Prick met alle politieke partijen gesprekken gevoerd. Dhr. Prick heeft daarna richting de fracties zijn advies uitgebracht. Het advies en de conclusie van de informateur kunt u onder aan dit bericht lezen.

Voor zijn opdracht heeft dhr. Prick met alle politieke partijen gesprekken gevoerd. Dhr. Prick heeft daarna richting de fracties zijn advies uitgebracht. Het advies van de informateur is bij dit bericht bijgesloten.

Politieke partijen zijn met elkaar overeen gekomen om ten tijde van de formatie geen mededelingen naar buiten te brengen over de voortgang van de gesprekken.

Conclusies en advies:
1. Voor de variant van een minderheidscoalitie die in de Raad (gedoog)steun ontvangt, eventueel van eenpersoonsfracties, is geen draagvlak;

2. Een coalitie van drie partijen wordt geblokkeerd omdat aan de ene kant CDA en PvdAGroenLinks en aan de andere kant VVD en Gemeentebelangen niet zonder elkaar aan een coalitie wensen deel te nemen;

3. Gegeven de brede wens van alle partijen om een stabiel gemeentebestuur te creëren, resteert één mogelijkheid en dat is een vier partijen coalitie bestaande uit Gemeentebelangen, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA;

4. Gelet op de teneur van de gesprekken met alle partijen in de eerste ronde, aangevuld met tweede gesprekken met vorengenoemde partijen, acht ik deze coalitievariant ook programmatisch haalbaar;

5. Onderwerp van de formatieonderhandelingen zou moeten zijn het formuleren van een opdracht aan het College om het uitvoeringsprogramma zodanig bij te stellen dat de uitvoering, zoals door alle partijen gewenst, besluitvaardiger en meer resultaatgericht kan plaatsvinden;

6. Ik adviseer CDA, PvdA-GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen met elkaar in gesprek te gaan en daarbij de hierboven door mij beschreven observaties te betrekken.