Ga terug

20 augustus 2020

Aantal WW-uitkeringen licht gestegen, maar daling bij jongeren

De provincie Noord-Brabant telde eind juli 2020 45.260 WW-uitkeringen. Eind juni 2020 waren dat er 44.780. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is in juli dus licht toegenomen (+1,1%). Landelijk is eenzelfde trend zichtbaar: UWV verstrekte eind juli landelijk gezien 300.800 WW-uitkeringen, ten opzichte van 300.600 WW-uitkeringen eind juni 2020 (+0,1%). Naar leeftijd zijn er kleine verschillen zichtbaar. Zo nam eind juli 2020 het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar in Noord-Brabant af met 3,9%, in vergelijking met een maand daarvoor.

Lichte toename aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant
Eind juli 2020 telde de provincie Noord-Brabant 45.260 WW-uitkeringen. Dat was 3,2% van de beroepsbevolking, hetzelfde percentage als op landelijk niveau in dezelfde maand. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in juli toe met 480 uitkeringen (1,1%) ten opzichte van een maand eerder. Daarmee zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant, waarvan in juni 2020 sprake was (-1,4%), niet door. Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen in juli 2020 toe in vergelijking met juni 2020, maar deze stijging was met +0,1% (200 uitkeringen) kleiner dan op Brabants niveau.

Aantal WW-uitkeringen onder jongeren neemt af
Naar leeftijd zijn er enkele verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Zo nam in juli 2020 het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar af met 3,9% tot 5.900, ten opzichte van juni 2020. De daling van WW-uitkeringen onder jongeren wordt vooral veroorzaakt door een toename van de uitstroom uit de WW, oftewel een groei van het aantal beëindigde uitkeringen. Jongeren tot 27 jaar ontvangen veelal vanwege hun nog relatief korte arbeidsverleden maximaal drie maanden een WW-uitkering. In juli 2020 werden in Noord-Brabant 1.510 WW-uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar beëindigd. In juni waren dat er 1.250. Hoewel de uitstroom onder jongeren toenam, groeide ook de instroom in de WW (nieuwe uitkeringen) onder jongeren licht: van 1.050 nieuwe uitkeringen in juni 2020 naar 1.330 nieuwe uitkeringen in juli 2020 (+26,8%).

Onder zowel 27-50-jarigen als 50-plussers nam het aantal WW-uitkeringen in juli 2020 in Noord-Brabant toe, met respectievelijk 2,2% en 1,4%, ten opzichte van juni 2020.

Licht herstel openstaande online vacatures, nog altijd beroepen met moeilijk vervulbare vacatures
De stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen gaat gepaard met een (licht) herstel van het aantal online vacatures. In de provincie Noord-Brabant lag het weekgemiddelde van openstaande online vacatures bij UWV in de maand juli 2% hoger ten opzichte van het weekgemiddelde in juni. Voor werkzoekenden in Noord-Brabant stonden er in juli per week gemiddeld 21.300 online vacatures open. In juni was het weekgemiddelde 20.900 vacatures, in mei 19.400.

In vergelijking met de periode voor aanvang van de coronacrisis (januari t/m half maart 2020) lag het weekgemiddelde van het aantal openstaande online vacatures in juli nog altijd 29% lager. Met uitzondering van zorg- en welzijnberoepen lag in Noord-Brabant voor alle beroepsklassen het gemiddeld aantal openstaande vacatures per week in juli lager dan het gemiddelde voor de coronacrisis. De grootste dalingen in deze periode deden zich voor bij commerciële beroepen (-42%), de transport- en logistiekberoepen (-41%) en de bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-40%).
Na deze periode van een sterk dalend aantal vacatures, lijkt de arbeidsmarkt in Noord-Brabant dus bezig te zijn aan een voorzichtig herstel. Voor sommige beroepsklassen zijn de kansen echter groter dan voor andere. Uit het door UWV in augustus 2020 gepubliceerde overzicht 'Kansrijke en minder kansrijke beroepen. Eerste inventarisatie sinds de coronacrisis' blijkt dat er ondanks de coronacrisis nog steeds beroepen zijn met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder dan een jaar geleden. In die beroepen is de kans op werk (nog steeds) goed. Zo zijn er in de zorg bijvoorbeeld goede kansen op werk voor verzorgenden IG en verpleegkundigen. In het onderwijs zijn er goede kansen op werk voor onder andere leerkrachten basisonderwijs en in de agrarische sector voor hoveniers en boomverzorgers.