Partner

14 februari 2023

Innovatie & Duurzaamheid

6 tips om belemmeringen weg te nemen voor circulaire ketensamenwerking

Hoe neem je belemmeringen weg voor circulaire ketensamenwerking? Om grondstoffen duurzamer en efficiënter te gebruiken, is het van groot belang dat bedrijven beter samenwerken. De praktijk laat echter zien dat zo’n circulaire ketensamenwerking niet altijd makkelijk is. Bedrijven ervaren extra uitdagingen. Het Versnellingshuis brengt jaarlijks de veel voorkomende belemmeringen in kaart die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. 

De belangrijkste belemmeringen in het Rode Draden 2023 rapport zijn: het concurreren met lineaire alternatieven en het aantrekken van financiering. Ook sociale factoren zijn belangrijk. Communicatie, vertrouwen en respect voor elkaars belangen zijn hard nodig voor succes. Daarnaast wordt de rol van een ervaren procesbegeleider als onmisbaar gezien. Ketentransparantie is essentieel. Echter door een gebrek aan data en informatie (delen) kunnen bedrijven hun keten soms moeilijk verduurzamen. 

Het nieuwe Rode Draden 2023 rapport van het Versnellingshuis laat zes rode draden zien hoe je om kunt gaan met uitdagingen én kansen bij circulaire ketensamenwerking. Het geeft een mooi overzicht van goede voorbeelden en initiatieven die belemmeringen wegnemen of die bedrijven in staat stellen dat te doen.

Rode Draad 1 : Aandacht voor circulaire ketensamenwerking groeit!
We zien steeds meer innovatieve samenwerkingen van de grond komen. Hoewel drijfveren variëren per bedrijf en per sector, is er een viertal dat steeds wordt genoemd door bedrijven: dalende leveringszekerheid en stijgende grondstoffenprijzen, maatschappelijke druk, de invoer van bindende maatregelen en kansen voor nieuwe businesscases.  

Rode Draad 2: Sociale factoren zijn onderbelicht 
Meer dan technologische innovatie, vraagt het realiseren van circulaire ketens om sociale innovatie. Hoe ga je om met botsende belangen? Hoe krijg je mensen mee? Hoe houd je iedereen betrokken en enthousiast? Het creëren van een gezamenlijke visie, openheid in communicatie en heldere afspraken zijn essentieel. 

Rode Draad 3: Het mobiliseren van de keten is uitdagend
Het mobiliseren van de keten vormt een grote uitdaging, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Dit geldt zeker waar het gaat om complexe, wijdvertakte, internationale ketens. Initiatiefnemers geven aan dat bedrijven niet bereid zijn tot samenwerking vanwege afwijkende commerciële belangen, zorgen over mededingingsrecht, het hebben van onvoldoende vertrouwen in de meerwaarde van de samenwerking en een gebrek aan capaciteit en middelen. 

Rode Draad 4: Bedrijven hebben onvoldoende zicht op de keten
Het ontbreken van inzicht in de keten maakt het lastig voor bedrijven om passende oplossingen te ontwikkelen. Bedrijven geven aan dat bij het ontwikkelen van beleid en methodes om ketentransparantie te vergroten aandacht moet zijn voor het gemak waarmee bedrijven data kunnen registreren, de bereidheid van bedrijven om de benodigde data te delen en de organisatie van de data governance. 

Rode Draad 5: Een goede procesbegeleider is onmisbaar
Bedrijven zien het aanstellen van een ervaren procesbegeleider als onmisbaar bij circulaire ketensamenwerking. Bedrijven zijn positief over (financiële) instrumenten waarmee zij een procesbegeleider kunnen inzetten en geven aan meer langdurige, structurele ondersteuning en hulp te willen bij het zetten van de eerste stappen. 

Rode Draad 6: Het verdelen van de lusten en de lasten vormt een zoektocht
Het vinden van oplossingen om de lusten en lasten te verdelen die voor alle partijen werkt is vaak een grote zoektocht. Ook het financieren van de samenwerking en het dragen van de (financiële) risico’s vormt een uitdaging. 

Download de Rode Draden 2023
Het gehele Rode Draden 2023 rapport met inspirerende voorbeelden en initiatieven die helpen om belemmeringen weg te nemen, kan gratis gedownload worden via: https://versnellingshuisce.nl/nieuws/rode-draden-2023-zes-inzichten-in-circulaire-ketensamenwerking

Heb je vragen?
Heb je vragen of wil je tijdens een adviesgesprek de mogelijkheden bespreken die er voor jouw organisatie in Noord-Brabant zijn om ook met circulaire ketens aan de slag te gaan? Neem dan vrijblijvend contact op met:

  • Jan Westra, Programma Manager, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (jwestra@bom.nl / +31611225304)

  • Paul Gosselink, Programme Manager New Energy, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (pgosselink@bom.nl / +31615249863)

  • Waldo Maaskant, Circular Value Center, Provincie Noord-Brabant (wmaaskant@brabant.nl)

    Bron: Versnellingshuis