Ga terug

3 juni 2019

Huishoudboekje op orde en ruimte om flink te investeren in de toekomst

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken 2018 en de perspectiefnota 2020-2023 vastgesteld. Daaruit blijkt dat de gemeente kan terugkijken op een jaar dat financieel is afgesloten met een prima resultaat en een perspectiefnota waarin een solide basis is gelegd om de plannen voor de komende jaren te kunnen realiseren. Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het huishoudboekje over 2018. De perspectiefnota 2020 kijkt vooruit. Wat zien we op ons af komen, wat willen we bereiken en wat gaat dat betekenen voor het toekomstig huishoudboekje? Jaarstukken 2018 De gemeente Steenbergen sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Het grootste deel daarvan gaat naar de reserves. Wethouder Koos Krook, nieuw op de post Financiën: “We hebben als gemeente een prima resultaat geleverd. Vooral ook omdat we de meeste van onze voorgenomen plannen in 2018 hebben uitgevoerd.” Perspectiefnota In de perspectiefnota 2020 blikt het college vooruit op de jaren 2020-2023. De plannen van de nieuwe coalitie, opgetekend in het raadsprogramma Aan de Slag! zijn hierin verwerkt. En daarin valt één ding op: het college wil investeren in de toekomst van de gemeente en maakt daarvoor structureel ruimte vrij in het huishoudboekje. Daarmee kan ongeveer € 15 miljoen worden geïnvesteerd.  Waar dat bedrag in geïnvesteerd moet worden, wil het college samen met inwoners,ondernemers, verenigingen en instellingen invullen. De Toekomstvisie, die eind dit jaar klaar moet zijn, is hiervoor de opstap. De onderwerpen die daar deel van uit maken, zijn onder andere de leefbaarheid in de kernen, cultuur, economie, recreatie, mobiliteit, wonen en duurzaamheid. Investeren in zorg & welzijn In het sociaal domein, dat zijn de zorgtaken van de gemeente, staat ook heel wat te gebeuren. Iedereen in de gemeente moet kunnen meedoen. Op allerlei terreinen: in het werk, op school en bij verenigingen. En dat zoveel mogelijk op eigen kracht. De gemeente wil de “beweging naar voren maken”. Dat betekent investeren aan de voorkant, bijvoorbeeld in jeugdprofessionals en het welzijnswerk. Zo kunnen we de kosten van dure voorzieningen beter in de greep houden. Plannen uit nieuw raadsprogramma Aan de Slag! Dat is de titel van nieuwe raadsprogramma. De plannen uit dit raadsprogramma hebben een plek gekregen in de perspectiefnota. Zo is hierin opgenomen de afschaffing van de hondenbelasting in 2021, extra budget voor het sportbeleid, voor speel- en beweegtuinen, cameratoezicht en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s), openbaar groen op orde, het verfraaien van entrees en rotondes en het opstellen van een PR, marketing- en acquisitieplan. Met dit laatste willen we onze aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven versterken. Lasten voor de inwoners De onroerende zaak belasting (OZB) voor inwoners en bedrijven stijgt niet meer dan het inflatiepercentage. In de perspectiefnota is te zien dat de kosten voor verwerking van afval blijven stijgen. Daar heeft de gemeente geen invloed op. Het zijn kosten die het rijk bij ons neerlegt bijvoorbeeld in de vorm van afvalbelasting op het restafval. Het college gaat onderzoeken hoe zij de lasten voor inwoners op een aanvaardbaar niveau wil houden. Wethouder Krook: “Het college is blij met deze perspectiefnota. We hebben de basis gelegd voor onze plannen, die we vooral samen met de gemeenschap willen verder brengen. Er is voldoende ruimte om te investeren. Dus ik zeg: Aan de Slag!” De jaarstukken worden in de gemeenteraad besproken op 3 en 5 juni 2019. Besluitvorming staat gepland voor 27 juni 2019. De Perspectiefnota 2020 wordt behandeld op 4 juli 2019.