11 juni 2019

Bestuursakkoord Brabant 2019 – 2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA presenteren hun bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’. De mouwen opstropen en samen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat er in 2030 in Brabant meer welvaart is voor meer mensen maar met minder druk op de omgeving. Dat vraagt volgens de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA om een provinciebestuur dat nu gericht kiest voor kwaliteit op alle terreinen waar de provincie actief is en waarbij niet gekozen wordt voor het één ten koste van het ander. De samenwerkende partijen willen dat Brabant in 2030 nog steeds een economisch sterke provincie is waarin mensen graag willen wonen, werken en verblijven. Hiervoor moeten nu al ontwikkelingen in gang gezet worden. De coalitie wil daarom komende bestuursperiode aan de slag met:

 • een actieplan Arbeidsmarkt voor een goede aansluiting tussen het opleidingsaanbod en de vraag naar (toekomstige) banen en het opstellen van een nieuwe economische visie waarin de innovatieve kracht van de Brabantse economie wordt gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven;

 • het versnellen van de aanleg van het Natuur Netwerk Brabant en de daarbij horende ecologische verbindingszones;

 • een toekomstbestendig watersysteem, ingericht op lange periodes van droogte en heftige regenval als gevolg van de veranderingen in het klimaat;

 • de transitie naar kringlooplandbouw waarbij de provincie sociale en technische innovaties stimuleert; een energie-neutrale en circulaire samenleving met de Energieagenda 2019 – 2030 als leidraad en waarbij draagvlak in de samenleving belangrijk is;

 • het voortzetten van de aanpak van mobiliteitsknelpunten voor fiets, auto en het OV met een toenemend belang van data en een blijvende inzet op het verbeteren van de verkeersveiligheid;

 • het maximaal inzetten van het woningbouwprogramma om vraagstukken rondom leegstand en krapte op de woningmarkt in dorpen en steden aan te pakken;

 • het versterken van het ‘blijfklimaat’ met aandacht voor cultuur, het behouden van erfgoed en het bevorderen van sport en gezondheid;

 • het maken van een agenda per regio met Brabantse gemeenten en waterschappen met gezamenlijke plannen voor mobiliteit, energie, waterbeheer, natuur en omgevingskwaliteit waarbij gewerkt wordt volgens een nieuwe gebiedsgerichte aanpak; een verbeterde veiligheid door een stevige aanpak van ondermijning.

Slim samenspel

Het nieuwe bestuur gaat daarbij nog meer dan in het verleden samen met partners plannen maken om in een slim samenspel ambities voor Brabant te realiseren. Het bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ biedt daarom ruimte om samen met alle politieke partijen in Provinciale Staten, met andere overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en met dé Brabander het beleid van de provincie verder vorm en inhoud te geven.

Portefeuilleverdeling en gedeputeerden

Volgende week worden de beoogd gedeputeerden geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 14 juni. De voorgestelde portefeuilleverdeling is als volgt:

 • Mobiliteit en Financiën, Christophe van der Maat (VVD)

 • Samenleving, Cultuur en Erfgoed, Marianne van der Sloot (CDA)

 • Gezondheid, Energie en Landbouw, Anne-Marie Spierings (D66)

 • Natuur, Water en Milieu, Rik Grashoff (GroenLinks)

 • Ruimte en Wonen, Erik van Merrienboer (PvdA)

 • Economie, Kennis en Talentontwikkeling, Martijn van Gruijthuijsen (VVD)

 • Veiligheid, Bestuur en Organisatie, Renze Bergsma (CDA)

Bekijk het bestuursakkoord en de samenvatting